14/05/2020

16125

Thông tin cấp phát văn bằng

STT

Hệ đào tạo

 

1

Hệ ĐH chính quy (2012 – 2018) – Bằng Cử nhân

Tải về

2

Hệ ĐH chính quy (2012 – 2018) – Bằng Đại học

Tải về

3

Hệ ĐH chính quy (2012 – 2018) – Bằng Dược sĩ

Tải về

4

Hệ ĐH chính quy (2012 – 2018) – Bằng Kỹ sư

Tải về

5

Hệ ĐH chính quy (2012 – 2018) – Bằng Kiến trúc sư

Tải về

6

Hệ Cao đẳng (2012 – 2018)

Tải về

7

Hệ Liên thông (2012 – 2018) – Bằng Cử nhân

Tải về

8

Hệ Liên thông (2012 – 2018) – Bằng Kỹ sư

Tải về

9

Hệ cao học (2012 – 2018)

Tải về