16/05/2020

9204

Danh mục các phòng ban

STT

Tên phòng

Địa chỉ

1

Phòng Tuyển Sinh

Phòng 105, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

2

Phòng Đào tạo

Phòng 104, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

3

Phòng Công tác sinh viên

Phòng 109, Tòa GĐ1 - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

4

Phòng Khảo thí

Phòng 309, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

5

Phòng Tài chính kế toán

Phòng 103, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

6

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng 102, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

7

Trung tâm đào tạo LT ngành Dược

Phòng 207, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

9

Phòng tổ chức Nhân sự

Phòng 304, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
10 Ban Truyền Thông Phòng 105, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
11 Đoàn thanh niên Phòng 107, Tòa GĐ1 - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
12 Phòng Y tế Phòng 103, Tòa GĐ1 - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
13 Ban Quản lý kỹ thuật Phòng 101, Tòa GĐ1 - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
14 Trung tâm "Việc làm và khởi nghiệp sinh viên" Phòng 305, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
15

Tạp chí khoa học Đại Nam

Phòng QL Khoa học và HTPT

Phòng Đảm bảo chất lượng

Phòng Thanh tra Pháp chế

Phòng 308, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
16 Viện Đào tạo sau Đại học Phòng 702, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
17 Khoa Công nghệ thông tin Phòng 306, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
18 Khoa Truyền thông Phòng 502, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
19 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc Phòng 503, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
20 KHoa Tài chính ngân hàng Phòng 504, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
21 Khoa Du lịch Phòng 505, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
22 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Phòng 506, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
23 Khoa Luật Phòng 507, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
24 Khoa Quốc tế Phòng 508, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
25 Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô Phòng 509, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
26 Khoa Dược Phòng 701, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
27 Khoa Quản trị kinh doanh Phòng 703, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
28 Khoa Ngôn ngữ Anh Phòng 705, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
29 Khoa Đào tạo và Phát triển kỹ năng mềm Phòng 706, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
30 Khoa Y Phòng 707, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
31 Khoa Thương mại điện tử và Kinh tế số Phòng 801, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
32 Khoa Kế toán Phòng 803, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
33 Khoa Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Phòng 804, Tòa Central Building - Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội