16/05/2020

5336

Danh mục các phòng ban

 

STT

Tên phòng

Địa chỉ

1

Phòng Tuyển Sinh

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

2

Phòng Đào tạo

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

3

Phòng Quản lý sinh viên

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

4

Phòng Khảo thí

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

5

Phòng Tài chính kế toán

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

6

Phòng Hành chính Quản trị

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

7

Trung tâm đào tạo LT ngành Dược

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

9

Văn phòng Khoa

Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
10 Ban Truyền Thông Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội