09/05/2020

7693

Văn bản đảm bảo chất lượng

STT

Tên văn bản

 

1

Báo cáo công tác ĐBCL giai đoạn 2012-2017

Tải về

2

BC ĐBCL năm học 2016-2017

Tải về

3

BC ĐBCL năm học 2017-2018

Tải về

4

Chính sách ĐBCL

Tải về

5

Hội đồng  ĐBCL

Tải về

6

Kế hoạch  ĐBCL năm học 2017-2018

Tải về

7

Kế hoạch ĐBCL 2016-2017

Tải về

8

Kế Hoạch ĐBCL năm học 2014-2015

Tải về

9

Kế Hoạch ĐBCL năm học 2015-2016

Tải về

10

Kế hoạch ĐBCL năm học 2018-2019

Tải về