26/02/2016

11855

Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG

Phòng đào tạo có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm: Kế hoạch đào tạo, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường Đại học Đại Nam.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác phát triển đào tạo

1.1. Phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án mở ngành đào tạo

1.2. Hướng dẫn các đơn vị đào tạo về mặt thủ tục, mẫu biểu, quy trình xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, phát triển chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy học tập, đề cương chi tiết học phần.

1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo các trình độ đào tạo đại học.

1.4. Quản lý thống nhất tên và khung chương trình đào tạo; mã ngành, chuyên ngành; mã học phần của tất cả các ngành, chuyên ngành và học phần đang đào tạo.

1.5. Thường trực Hội đồng và các Ban giúp việc hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp các trình độ, hình thức đào tạo.

1.6. Quản lý việc liên kết hợp tác đào tạo với các Trường, Viện đại học, các đối tác khác trong và ngoài nước.

2. Công tác tuyển sinh

2.1. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng Đề án tuyển sinh hàng năm;

2.2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng phương án trúng tuyển.

2.3. Chủ trì tổ chức tiếp nhận, sắp xếp sinh viên trúng tuyển vào các chuyên ngành theo quy định của trường và thuộc thẩm quyền quản lý của phòng. Bàn giao danh sách lớp cho các khoa chuyên ngành. Quản lý hồ sơ sinh viên.

2.4. Chịu trách nhiệm là đầu mối tổ chức thi tuyển sinh trình độ liên thông, trình độ thạc sĩ.

3. Triển khai các hoạt động đào tạo

3.1. Xây dựng các quy trình, quy định và các biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo;

3.2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch năm học; phối hợp với các Khoa, Viện, Trung tâm lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi kết thúc học phần của các trình độ đào tạo được phân công.

3.3. Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp; lữu trữ điểm quá trình, điểm thi học phần các trình độ, hình thức đào tạo.

3.4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp, tuần sinh hoạt công dân.

3.5. Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về lịch học, lịch thi, kết quả học tập.

3.6. Phối hợp với Phòng CTSV tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên, học viên.

3. 7. Là đầu mối xét các loại học bổng của Nhà trường: học bổng khuyến tài, khuyến khích học tập và học bổng lớp chất lượng cao.

3.8. Thống kê chi tiết các hoạt động đào tạo, phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.

4. Xét công nhận kết quả học tập

4.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan xét công nhận chuẩn đầu vào, đầu ra ngoại ngữ và điều kiện tốt nghiệp cho người học. Xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp các trình độ, hình thức đào tạo.

4.2. Đầu mối đề xuất trình Hiệu trưởng xét học vụ: Sinh viên chuyển đi, chuyển đến, xét cảnh báo học tập, lên lớp, dừng học, thôi học cho sinh viên trình độ chính quy.

5. Công tác kiểm định chất lượng

5.1. Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục.

5.2. Tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

6. Công tác quản lý kinh phí đào tạo

6.1. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giảng viên cho các trình độ đào tạo và các hình thức đào tạo khác có cấp bằng.

6.2. Lập kế hoạch về chi phí hoạt động đào tạo theo kỳ, năm học.

7. Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

7.1. Lập hồ sơ mua phôi và sử dụng phôi văn bằng chứng chỉ.

7.2. Quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục cấp văn bằng tốt nghiệp các trình độ đào tạo, cấp các loại chứng chỉ của trường được Bộ GD&ĐT cấp phép. Xác minh tính hợp pháp về kết quả học tập THPT, văn bằng của sinh viên, học viên.

7.3. Xác minh thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

8. Báo cáo - thống kê – lưu trữ

8.1. Báo cáo định kỳ các cơ quan quản lý. Báo cáo ba công khai cơ sở đào tạo.

8.2. Lập các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

8.3. Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo theo quy định tại thông tư 27/2016 ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT.

9. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của Phòng Đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.