23/03/2020

15535

Chương trình đào tạo

1. Đào tạo Đại học chính quy:

STT

Ngành học

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Ghi chú
1 Y khoa

Tải về

  Quyết định ban hành CTĐT từ K15

2

Dược học

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT từ K15

3

Điều dưỡng

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT từ K14

4

Tài chính ngân hàng

Tải về

Tải về

 

5

Kế toán

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT

6

Quản trị kinh doanh

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT

7

Luật kinh tế

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT

8

Thương mại điện tử

Từ khóa 15

  Quyết định ban hành CTĐT từ K15

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

K12 - K14

K10 - K11

Từ khóa 15

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT từ K15

10

Quan hệ công chúng

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT

11

Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa 15

  Quyết định ban hành CTĐT từ K15
12

Ngôn ngữ Anh

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tải về

Tải về

 

14

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tải về

  Quyết định ban hành CTĐT từ K14

15

Đông phương học Tải về    
16

Công nghệ thông tin

Tải về

Tải về

Quyết định ban hành CTĐT
17 Công nghệ và kỹ thuật Ôtô

Từ khóa 15

  Quyết định ban hành CTĐT từ K15

18

Kiến trúc

Tải về

Tải về

 
19

Xây dựng

Tải về

Tải về

 
20

 Khoa Chính trị

 

Tải về

 
21 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tải về    
22 Quản lý thể dục thể thao Tải về    
23 Khoa học máy tính Tải về    
24 Kinh doanh quốc tế Tải về    

 

2. Đào tạo Sau đại học:

STT

Ngành học

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Ghi chú
1

Dược học

Tải về

   

2

Tài chính ngân hàng                       

Tải về    

3

Kế toán

Tải về    

4

Quản lý kinh tế

Tải về    

 

3. Đào tạo liên thông đại học:

STT

Ngành học

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Ghi chú

1

Liên thông Trung cấp Dược           

Tải về

Tải về

 

2

Liên thông Cao đẳng Dược

Tải về

Tải về