23/03/2020

35527

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

2. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

3. NGÀNH LUẬT KINH TẾ

4. NGÀNH KẾ TOÁN

5. NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. NGÀNH Y KHOA

2. NGÀNH DƯỢC HỌC

3. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

4. NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

5. NGÀNH KẾ TOÁN

6. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

7. NGÀNH LUẬT KINH TẾ

8. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

9. NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

10. NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

11. NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

12. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

13. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

14. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

15. NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

16. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

17. NGÀNH XÂY DỰNG

18. NGÀNH KIẾN TRÚC

19. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

20. NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

21. NGÀNH QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

22. NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

23. NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

24. CHÍNH TRỊ

25. NGÀNH KINH TẾ SỐ

26. NGÀNH MARKETING

27. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

28. NGÀNH KINH TẾ

29. NGÀNH LUẬT

30. NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

31. NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

32. NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

33. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO TỪ XA

1. ĐÀO TẠO TỪ XA

______________________________________________________________________________

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

1. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

2. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC