10/10/2020

6759

Các quy trình đào tạo + Mẫu đơn

Các quy trình đào tạo:

STT

QUY TRÌNH

DOWNLOAD

HƯỚNG DẪN

MẪU ĐƠN

1

Quy trình bảo lưu kết quả tuyển sinh

TẢI VỀ

TẢI VỀ

2

Quy trình cấp bảng điểm

TẢI VỀ

 

3

Quy trình cấp giấy xác nhận sinh viên

TẢI VỀ

TẢI VỀ

4

Quy trình chuyển ngành đào tạo

TẢI VỀ

TẢI VỀ

5

Quy trình chuyển trường

TẢI VỀ

TẢI VỀ

6

Quy trình đăng ký học lại

TẢI VỀ

TẢI VỀ

7

Quy trình đăng ký tạm dừng tiến độ học tập

TẢI VỀ

TẢI VỀ

8

Quy trình đánh giá kết quả học tập

TẢI VỀ

 

9

Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên

TẢI VỀ

 

10

Quy trình xây dựng thời khoá biểu

TẢI VỀ

 

11

Quy trình xét cấp chứng chỉ GDQP

TẢI VỀ

 

12

Quy trình xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả

TẢI VỀ

TẢI VỀ

13

Quy trình xét tiếp tục học tập

TẢI VỀ

TẢI VỀ