11/10/2018

11438

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường Đại học Đại Nam.

1. Hiệu trưởng - TS Lương cao Đông:

TS. Lương Cao Đông - Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

Nhiệm vụ chính: Phụ trách chung - định hướng phát triển Nhà trường và các mảng công việc công tác nhân sự, giảng viên; phát triển ngành đào tạo đại học và sau đại học; công tác đào tạo; công tác văn bằng chứng chỉ; công tác tuyển sinh; công tác thi đua.

a.1. Công tác tổ chức nhân sự:
+ Ban hành các Quy định về tổ chức nhân sự trong nội bộ Trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Trường theo đúng các quy định hiện hành.
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; ban hành các quy định về thực hiện nghĩa vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu; ban hành các quy định về giảng viên thỉnh giảng phù hợp với các quy định hiện hành và quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường.
+ Ký kết hợp đồng lao động với giảng viên và cán bộ công nhân viên trên cơ sở Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường.
a.2. Công tác tuyển sinh, đào tạo và phát triển ngành đào tạo:
+ Phát triển các ngành đào tạo mới (Đại học, Sau đại học)
+ Ban hành các Quy định về đào tạo và quản lý đào tạo trong nhà trường
+ Tổ chức tuyển sinh, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành và theo tình hình thực tiễn của Đại học Đại Nam.
+ Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong nhà trường về công tác tuyển sinh.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng tuyển sinh Quản lý vận hành phần mềm quản lý tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo định kỳ công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan chức năng.
+ Xây dựng, phát triển và công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng các hệ đào tạo của Nhà trường.
a.3. Công tác văn bằng chứng chỉ:
+ Xây dựng các quy định về văn bằng chứng chỉ trong nội bộ trường trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước.
+ Công khai việc cấp phát văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành.
a.4. Công tác thi đua:
+ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan quản lý đối với nhà trường;
+ Ban hành các Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường;
+ Quản lý, Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá, công tác thi đua khen thưởng cán bộ, giảng viên trong nhà trường.
a.5. Công tác nghiên cứu khoa học:
+ Bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bộ về nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên phù hợp với các quy định hiện hành.
+ Tổ chức và thực hiện và đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Trường

Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Viện đào tạo Sau đại học, khoa Công nghệ thông tin, khoa Xây dựng - kiến trúc, khoa Dược, Trung tâm đào tạo liên tục ngành Dược, phòng Tuyển sinh, Khoa Y khoa.

2.Phó hiệu trưởng – Cao Thị Hòa

Cô Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

a. Nhiệm vụ chínhPhụ trách công tác Tài chính; Công tác Hành chính quản trị; Công tác Truyền thông; Công tác Phong trào.
a.1. Công tác tài chính:
- Ban hành quy định liên quan đến công tác tài chính, quy định quản lý chi tiêu của nhà trường.
- Quản lý và phê duyệt việc thực hiện hạch toán kế toán.
a.2. Công tác hành chính quản trị
- Ban hành quy định toàn bộ công tác quản trị hành chính, quản lý cơ sở vật chất của nhà trường.
- Quản lý và phê duyệt việc thực hiện mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất và công tác khai thác tài sản;
a.3. Công tác truyền thông:
+ Xây dựng kế hoạch truyền thông định kỳ (theo quý, theo năm học).
+ Tổ chức và quản lý các hoạt động truyền thông của nhà trường.
a.4. Công tác phong trào:
+ Bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bộ về công tác phong trào.
+ Thực hiện các hoạt động về công tác phong trào, gồm: Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình các hoạt động phong trào của nhà trường; Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phong trào của nhà trường.
+ Chỉ đạo Đoàn TN - Hội SV và các CLB hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ của các tổ chức đó.
+ Chỉ đạo các tổ chức trên hoạt động theo kế hoạch, nội dung chương trình các hoạt động phong trào của nhà trường
a.5. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công và HĐQT phân công.
b. Phụ trách các đơn vị: phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị, Ban truyền thông.

3. Phó Hiệu trưởng- TS. Lê Thị Thanh Hương

TS. Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

Nhiệm vụ chính: Phụ trách công tác đối ngoại, công tác sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và một phần công tác Tuyển sinh.

a.1. Công tác đối ngoại:
- Tư vấn  và đề xuất với BGH và Hội đồng quản trị về các hoạt động đối ngoại phục vụ hoạt động và phát triển nhà trường;
- Tham gia trực tiếp các hoạt động đối ngoại của nhà trường
a.2. Công tác học sinh sinh viên, công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập:
Công tác học sinh sinh viên:
+ Bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bộ về công tác học sinh sinh viên của Trường  phù hợp với các quy định hiện hành.
+ Thực hiện các hoạt động về công tác sinh viên, gồm các hoạt động chính sau: Tổ chức đón tiếp thí sinh trúng tuyển; Tuần sinh hoạt công dân sinh viên; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác học tập rèn luyện và hoạt động phong trào của sinh viên; Hoạt động ngoại khóa, tư vấn nghề nghiệp việc làm và tâm lý xã hội cho sinh viên; Tổ chức đối thoại định kỳ cho sinh viên; Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
+ Khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

Công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập:

+ Bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bộ về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của Trường  phù hợp với các quy định hiện hành.
+ Thực hiện các hoạt động về công tác giáo viên chủ nhiệm, gồm: Công nhận giáo viên chủ nhiệm sau khi các khoa đề nghị; Xây dựng kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm; Sinh hoạt định kỳ với giáo viên chủ nhiệm;  Tổ chức tổng kết đánh, nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của giáo viên chủ nhiệm định kỳ.
a.3Triển khai công tác tuyển sinh.
+  Triển khai các thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và
+ Triển khai cụ thể các hoạt động tuyển sinh theo phân công của Hiệu trưởng (phát hành thư mời, giấy báo hoàn thiện hồ sơ..; kiểm soát điều kiện trúng tuyển của thí sinh và phát giấy báo nhập học..)
a.4. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công và HĐQT phân công.

Phụ trách các đơn vị: Khoa Tài chính Ngân hàng, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Kế toán, khoa Quan hệ công chúng,  khoa Luật, khoa Du lịch, khoa Lý luận chính trị và phòng Quản lý sinh viên.

4. Phó hiệu trưởng - TS. Nguyễn Việt Anh

TS. Nguyễn Việt Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

a. Nhiệm vụ chính: Công tác Khảo thí; Công tác Đảm bảo chất lượng, trực tiếp theo dõi việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới trong nhà trường; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác hợp tác quốc tế.
a.1. Công tác Khảo thí – công tác đảm bảo chất lượng:
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động khảo thí trong nhà trường.
+ Tổ chức ứng dụng công nghệ trong các hoạt động khảo thí trong nhà trường.
+ Sử dụng và bảo mật ngân hàng đề thi của nhà trường.
+ Tổ chức và theo dõi việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới trong nhà trường.
+ Bổ sung và hoàn thiện các quy định nội bộ về khảo thí và kiểm định chất lượng của trường  phù hợp với các quy định hiện hành.
+ Tổ chức xây dựng và đánh giá hoạt động kiểm định chất lượng trong trường.
a.2. Công tác hợp tác quốc tế:
+ Theo dõi, quản lý công tác hợp tác đào tạo quốc tế trên cơ sở các quy định hiện hành.
+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện liên kết, hợp tác giáo dục với các nước phát triển.
+ Chỉ đạo tổ chức phát triển tuyển sinh và quản lý lưu học sinh các nước học tại Trường Đại học Đại Nam
+ Quản lý giảng viên người nước ngoài giảng dạy và công tác tại Trường Đại học Đại Nam
a.3. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công và HĐQT phân công.
b. Phụ trách các đơn vị: phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, khoa Ngoại ngữ, Viện đào tạo và hợp tác quốc tế, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học.

5. Phó hiệu trưởng – PGS. TS. Phan Trọng Phức : Phụ trách Viện đào tạo sau đại học.

PGS. TS. Phan Trọng Phức - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

5.1. Công tác tổ chức nhân sự:
Chịu trách nhiệm việc tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Viện sau Đại học.
- Quản lý lao động theo quy định của trường Đại học Đại Nam.
5.2. Công tác tuyển sinh: Xây dựng mạng lưới đối tác, cơ chế phối hợp và tổ chức tuyển sinh thống nhất đối với hệ đào tạo sau đại học;
5.3. Công tác đào tạo:
Phát triển các ngành đào tạo sau đại học
Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo theo quy định và kế hoạch chung của nhà trường đảm bảo cân đối tài chính theo quy chế hoạt động đã được duyệt;
5.4. Công tác nghiên cứu khoa học và chương trình giáo trình: Xây dựng kế hoạch và tổ chức, thực hiện, quản lý các hoạt động trên theo quy định và kế hoạch chung của nhà trường.
5.5. Các công việc khác: Thực hiện các điều khoản theo quy chế hoạt động của Việt đào tạo sau đại học đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.
6. Phó hiệu trưởng – TS. Phạm Văn Nguyện: Phụ trách khoa Dược.

TS. Phạm Văn Nguyện - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam.

6.1. Công tác tổ chức nhân sự:
Chịu trách nhiệm việc tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Khoa Dược.
- Quản lý lao động theo quy định của trường Đại học Đại Nam.
6.2. Công tác đào tạo:
Phát triển các hệ đào tạo sau đại học ngành Dược học
Xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo theo quy định và kế hoạch chung của nhà trường.
6.3. Công tác sinh viên và công tác đoàn thể:  Thực hiện công tác quản lý sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Thanh niên tình nguyện. . .  theo quy định và kế hoạch hoạt động chung của nhà trường.
6.4. Công tác nghiên cứu khoa học và chương trình giáo trình: Xây dựng kế hoạch và tổ chức, thực hiện, quản lý các hoạt động trên theo quy định và kế hoạch chung của nhà trường.
6.5. Các công việc khác: Theo sự phân công của Hiệu trưởng.