25/04/2020

9450

Phòng Tài chính kế toán

VI. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

A. CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính kế toán  có chức năng tham m¬ưu, giúp việc cho HĐT, BGH trong việc tổ chức, quản lý, thực hiện công tác Tài chính - Kế toán theo qui định của Pháp luật và của Trường Đại học Đại Nam.

B. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện nhiệm vụ do HĐT và BGH giao: quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí của Nhà trường. Thực hiện công tác thu, chi đúng qui định của Pháp luật và của Trường Đại học Đại Nam.

2. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và kế hoạch đột xuất về tài chính nhằm đảm bảo tốt cho các hoạt động xây dựng cơ bản, đầu tư, mua sắm, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường.

3. Xây dựng các qui định chế độ thanh toán đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và Qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

4. Quản lý sổ sách, chứng từ, tài khoản kế toán, hồ sơ Giải phóng mặt bằng, Xây dựng cơ bản, mua sắm đầu tư tài sản và các chứng từ khác có hệ thống, khoa học và chặt chẽ. Hạch toán theo đúng Luật kế toán và Pháp luật qui định.

5. Tổ chức thực hiện, chủ trì phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện chính sách thu học phí và các khoản thu, chi khác phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

6. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên kịp thời theo kế hoạch đã duyệt, đúng với qui định của Pháp luật và của Trường Đại học Đại Nam.

7. Lập báo cáo tổng hợp, chi tiết và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình quản lý tài chính và tài sản của trường. Lập các báo cáo tài chính kế toán theo qui định của Pháp luật. Định kỳ cung cấp, báo cáo số liệu, tài liệu kế toán chính xác và kịp thời theo yêu cầu của HĐT và BGH.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường và đối tác, nhà thầu để thương thảo, hoàn chỉnh các thủ tục, văn bản liên quan đến tài chính.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐT và BGH phân công.

C. LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội;

Điện thoại: 024 355 777 99 số máy lẻ 410.