19/09/2019

875

TB kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt I năm học 2019 – 2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Đại Nam thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt I năm học 2019 – 2020 cho các lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   80501 /TB-ĐN-SĐH

Hà Nội, ngày 05  tháng 08  năm 2019

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp

 

 

                    Kính gửi: Học viên các lớp

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020, Trường Đại học Đại Nam thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt I năm học 2019 – 2020 cho các lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau:

TT

Lớp

Thời gian bảo vệ luận văn

Địa điểm

Ghi chú

 

1

TCNH K6-01

TCNH K4-02

QLKT K5-08

 

28,29/12/2019

Phòng bảo vệ luận văn, Trường Đại học Đại Nam – 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

2

QLKT K6-01

QLKT K6-03

04,05/01/2020

 

3

QLKT K6-02

11,12/01/2020

 

Nhà trường yêu cầu các học viên đã được giao đề tài luận văn chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ làm luận văn theo đúng quy định.

Thời gian nộp luận văn về Viện Đào tạo Sau Đại học: 20/12/2019

Liên hệ nộp luận văn:

- Các lớp: TCNH K4-02, K6-01; QLKT K6-01,02,03 liên hệ Mrs Thơm, SĐT 0988 532 959

- Lớp QLKT K5-08 liên hệ Ms Ngân, SĐT 0968 505 039

Các trường hợp học viên nộp luận văn sau ngày 20/12/2019, Nhà trường sẽ sắp xếp bảo vệ vào đợt 2 năm học 2019 – 2020, sẽ được thông báo sau.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);

- BGH (đb);

- Phòng ĐT, TCKT, HCQT;

- Học viên các lớp;

- Lưu: VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Phan Trọng Phức