02/02/2016

4247

Xét quay trở lại trường

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → Một cửa thông báo kết quả cho sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng một cửa → Phòng Đào tạo làm quyết định trình Hiệu trưởng → Một cửa thông báo kết quả cho sinh viên

Link download: ĐƠN XIN HỌC LẠI