02/02/2016

5516

Trả lại học phí do bảo lưu, ngừng học, thôi học

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Tài vụ → phòng kiểm tra trả lại tiền hoặc làm thủ tục bảo lưu sang kỳ tới cho sinh viên

Sinh viên nộp giấy tờ liên quan tại phòng Tài vụ → phòng kiểm tra trả lại tiền hoặc làm thủ tục bảo lưu sang kỳ tới cho sinh viên

Link download: GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ