09/05/2020

3974

Các văn bản triển khai đánh giá CTĐT (TT04, AUN-QA)

STT

Văn bản

File đính kèm

1

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
(Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT)

Tải tệp tin

2

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
(Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và KĐCLGD)

Tải tệp tin

3

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
(Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và KĐCLGD)

Tải tệp tin

4

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
(Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục Khảo thí và KĐCLGD)

Tải tệp tin

5

Quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trường ĐH, CĐ, và TCCN (Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GD&ĐT)

Tải tệp tin

6

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
(Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng)

Tải tệp tin

7

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA (Phiên bản 3)

Tải tệp tin