10/06/2020

2142

Quá trình phát triển

Viện đào tạo Sau Đại học, tiền thân là Khoa Sau đại học của Trường Đại học Đại Nam, được thành lập vào ngày 11/05/2013 căn cứ theo Quyết định số 138/QĐ-ĐN của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Viện đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Đại Nam đã trải qua những dấu mốc quan trọng:

- 05/2013: Thành lập Khoa Sau đại học, Trường Đại học Đại Nam theo Quyết định số Quyết định số 138/QĐ - ĐN ngày 11/05/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 10/2013: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 4446/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 11/2014: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Kế toán, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 5372/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 09/2015: Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Quản lý Kinh tế, trình độ Thạc sĩ theo Quyết định số 3777/QĐ-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 02/2016: Đổi tên thành Viện đào tạo Sau đại học theo quyết định số 75/QĐ-ĐN ngày 25/02/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 11/2016: Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 5151/ QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Đại học Đại Nam.

- 2016: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015- 2016
- 10/2017: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1514/QĐ-TTg ngày 10/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Đại học Đại Nam.

- 8/2020: Tuyển sinh và đào tạo ngành Luật Kinh tế, trình độ Thạc sĩ.

Tính tới năm 2020, Viện đã và đang đào tạo được gần 1400 học viên ở 03 chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Quản lý kinh tế và Kế toán, trong đó có gần 1000 học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng. Phần lớn học viên của Viện đang công tác tại các Ngân hàng, các đơn vị hành chính nhà nước (thuế, hải quan v.v) và các doanh nghiệp. Sau khi học tập và tốt nghiệp các chương trình đào tạo, các học viên đều đánh giá nội dung đào tạo và luận văn Thạc sĩ rất thiết thực, gắn liền với công việc mà học viên đang làm việc, hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình tác nghiệp của học viên và của đơn vị.