02/02/2016

3434

Trả lại tiền ký túc xá

Sinh viên đến ký túc xá khai vào mẫu đơn → Ký túc xá xác nhận đã nộp chi phí điện nước và ghi rõ số tiền trả lại cho sinh viên → sinh viên nhận tiền tại phòng Tài vụ

Sinh viên đến ký túc xá khai vào mẫu đơn → Ký túc xá xác nhận đã nộp chi phí điện nước và ghi rõ số tiền trả lại cho sinh viên → sinh viên nhận tiền tại phòng Tài vụ

Link download: ĐƠN XIN RA KÝ TÚC XÁ