16/12/2019

3300

Lịch thi học phần TOEIC điều kiện tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm học 2019-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

                          Số:121601/TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                           Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 THÔNG BÁO

 

V/v tổ chức thi học phần TOEIC điều kiện tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm học 2019-2020

-         Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy năm học 2019-2020.

               -         Căn cứ vào tình hình thực tế.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết học phần TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ Đại học chính quy, đợt 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Ngày thi: 21/12/2019

2. Lịch thi chi tiết

STT

NGÀNH

THỜI GIAN

PHÒNG THI

GHI CHÚ

1

Dược

7h30’ - 11h40’

PM 701.703

 

2

Tài chính- Ngân hàng

13h00’ - 15h00’

PM 701

 

3

Kế toán

 

4

Quản trị kinh doanh

 

5

Quan hệ công chúng

 

6

Luật kinh tế

PM 703

 

7

Tiếng Anh thương mại

15h10’ - 17h10’

PM 701

 

8

Công nghệ thông tin

 

9

Xây dựng dân dụng & CN

 

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

 

3. Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

  • Điều kiện đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật và khối Sức khỏe 400 điểm

+ Khối Kinh tế và ngành Quan hệ công chúng 450 điểm

+ Ngành Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm

Lưu ý: Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-        Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.

                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                         
                             (Đã ký)

                    
                            Phạm Văn Minh