20/01/2022

692

Tạp chí khoa học Đại học Đại Nam xuất bản số đầu tiên

Ngày 13/07/2021, trường Đại học Đại Nam chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động “Tạp chí khoa học Đại Nam” với hai phiên bản tạp chí in và tạp chí điện tử.

Tạp chí Khoa học Đại học Đại Nam là tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt thuộc trường Đại học Đại Nam, được xuất bản từ quý 1 năm 2022, phát hành mỗi tháng một số.

Mục đích hoạt động của Tạp chí là xây dựng uy tín, hình ảnh của trường Đại học Đại Nam; hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo của cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên trong và ngoài trường thông qua thực hiện các chức năng:

- Đăng tải các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu khoa học tương lai.

- Là diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng nghiên cứu khoa học. Đồng thời, giới thiệu và phổ biến những kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động và chuyển giao ứng dụng thành tựu của các nghiên cứu khoa học.

Số đầu tiên của Tạp chí được xuất bản vào tháng 01 năm 2022 với nội dung về Kinh tế - Chính trị.

 

Tạp chí khoa học Đại Nam xuất bản các nội dung nghiên cứu khoa học theo 04 chủ đề gồm, (1) Kinh tế - Chính trị (Tập A1); (2) Khoa học sức khỏe (Tập A2); (3) Khoa học Xã hội – Nhân văn (Tập A3); (4) Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ (Tập A4).

Năm đầu tiên, Tạp chí có 12 số được xuất bản, trong đó có 06 số chuyên về Kinh tế - Chính trị, 05 số chuyên về Khoa học sức khỏe, và 01 số xuất bản bằng tiếng Anh.

Về cơ cấu tổ chức của Tạp chí, Tạp chí được tổ chức với 01 Tổng biên tập; 02 Phó Tổng biên tập; 01 Hội đồng biên tập; 02 Biên tập viên; 01 Biên tập viên kỹ thuật; 01 thư ký hành chính. Cụ thể:

- Tổng biên tập: PGS. TS. Đinh Công Tuấn

- Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Vũ Văn Hà

- Phó Tổng biên tập: TS. Trương Đức Thao kiêm Thư ký toà soạn, phụ trách trực tại văn phòng giúp việc trị sự tạp chí cho Tổng biên tập.

- Hội đồng biên tập của Tạp chí khoa học Đại Nam:

Hội đồng phản biện: Do Tổng biên tập chịu trách nhiệm phân công.

Ban Truyền thông