10/07/2024

913

Lưu ý sinh viên khi đi nhận bằng tốt nghiệp đại học năm 2024

1. Đúng giờ: sáng ngày 13/7/2024 có mặt từ 6h – 6h30 để nhận áo, check in; 7h00 ngồi đúng vị trí chỗ ngồi theo khoa được phân công tại quảng trường trung tâm

2. Lễ phục: Phải mặc lễ phục của Trường và trang phục theo khuyến cáo của Trường (áo sơ mi trắng có cổ).

3. Vị trí chỗ ngồi tại quảng trường trung tâm: theo sơ đồ sau

4. Vị trí trao bằng theo khoa tại các Hội trường: theo sơ đồ sau

5. Khung giờ khen thưởng: sinh viên thành tích trong học tập: tập trung tại 3 HT từ 9h00 để nhận giấy khen

Danh sách và vị trí chỗ ngồi khen thưởng trong các hội trường theo link sau

https://s.net.vn/rFzI

6. Sinh viên nhận văn bằng tuân thủ theo các khung giờ sau:

a) Hội trường lớn – GĐ 1

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 1 và đợt 2 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 5 và 6 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 3 và đợt 4 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 7, 8 và 9 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.

b) Hội trường 1 – GĐ2

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 1 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 3 và 4 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 2 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 5 và 6 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.

c) Hội trường 1 – GĐ2

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 1, 2 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 4 và 5 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.

- Sau khi danh sách sinh viên đợt 3 đã hoàn thành việc nhận bằng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn, sinh viên thuộc danh sách đợt 6 và 7 di chuyển vào hội trường theo hướng dẫn.