26/05/2016

3866

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành, địa phương

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành, địa phương
Danh mục đề tài năm 2015-2016

Phan Trọng Phức, Nguyễn Quang Vĩnh, Phùng Thị Trung, Nguyễn Ngọc Minh (2016). Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả triển khai dự án POHE tại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do Dự án POHE2 Việt Nam quản lý.

Nguyễn Thị Bích Loan, Phan Thế Công, Phạm Thị Minh Uyên, Lê Hữu Đạt, Lục Thị Thu Hường, Nguyễn Quốc Việt, Vũ Văn Thịnh (2016). Nghiên cứu đề xuất giải pháp Quản lý Nhà nước đối với hàng may mặc trên thị trường Việt Nam. Đề tài NCKH thuộc Bộ Công thương quản lý. 

 Danh mục đề tài năm 2014-2015
 

Lương Cao Đông (2014). Báo cáo tổng quan số 1 thực trạng ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại Việt Nam. Đề tài Khoa học cấp Tỉnh. Sở Khoa học - Công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Lương Cao Đông (2014). Báo cáo tổng quan số 3 đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương chính sách và điều kiện pháp lý đối với ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính. Đề tài Khoa học cấp Tỉnh. Sở Khoa học - Công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên.