22/03/2021

9423

Danh mục bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước và quốc tế - cập nhật

I. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Năm 2020

1. The implementation of outcome-based education: Evidence from master program in economic management at Hanoi universities; Management Science Letters; Phan Trong Phuc.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. Quality Framework of Higher Education in Vietnam, Malaysia and Nigeria, Higher Education Studies, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Quality Education Accreditation of the United States and Vietnam's Management Model, Review of European Studies, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

4. A review of issues of quality assurance and quality accreditation for higher education institutions and the situation in Vietnam, Accreditation and Quality Assurance, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

5. Delivery of erlotinib for enhanced cancer treatment: An update review on particulate systems; Journal of Drug Delivery Science and Technology; Duy Hieu Truong, Vu Khanh Hoa Le, Tung Thanh Pham, Anh Hoang Dao, Thi Phuong Dung Pham, Tuan Hiep Tran.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

6. Factors affecting entrepreneurial intention among tourism undergraduate students in Vietnam. Phan Trong Phuca, Nguyen Quang Vinhb and Quang Hung Doc

>>> Xem chi tiết Tại đây.

7. THE LACUNA IN DYNAMIC CAPABILITIES RESEARCH - DR. LUONG CAO DONG; Dai Nam University, Hanoi, Vietnam

>>> Xem chi tiết Tại đây.

8. Marketing Innovation in Vietnam’s SMEs: The Confluence of Environmental Dynamism and Dynamic Capabilities Dr. Nguyen Viet Anh, Dai Nam University, Hanoi, Vietnam

>>> Xem chi tiết Tại đây.

9. IS TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP HAVING ANY IMPACT ONEMPLOYEE MOTIVATION IN VIETNAM?  Tác giả: Hong Van Pham, Huynh Xuan Nguyen, Dinh Tran Ngoc Huy, Huong Thanh Thi Le

>>> Xem chi tiết Tại đây.

10. The effects of strategy and market orientation on the performance of Vietnamese startups; Management Science Letters; Hoang Van Hai, Nguyen Duc Xuan, Truong Duc Thao, Pham Thi Thu Hien.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

Năm 2019

1. Innovative Work Behavior in Research Oriented Privite University in Vietnam; International Journal off Innovation, Creativity and Change; Le Dac Son.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. The impact of intellectual property protections on predictability of foreign direct investment in Vietnam; Journal of Global Merit Management; Le Dac Son.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Education Mobile Apps for Negotiation: Evaluation and Design Criteria for Curriculum Designers and Developers; Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE); Nguyen Viet Anh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

II. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

Năm 2020

1. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay; Nhà Nước và Pháp Luật; Bùi Xuân Đức.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. Liên minh Châu Âu năm 2019: Nỗ lực vượt khủng hoảng, trì trệ, hướng đến cải cách, phát triển; Nghiên cứu Châu Âu; Đinh Công Tuấn và Đinh Công Hoàng.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Việt Nam trong chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc; Châu Mỹ ngày nay; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

4. Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga 70 năm: Thành tựu và triển vọng; Quan hệ quốc phòng; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

5. Những cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hvctcand.edu.vn; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

6. Về hợp đồng lao động vô hiệu theo Bộ luật Lao động 2019; Luật sư Việt Nam;  Đỗ Gia Thư.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

7. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp ở bậc đại học; vtr.org.vn; Trần Sỹ Nguyên.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

8. Khoa Du lịch - Trường Đại học Đại Nam 5 năm tiên phong đổi mới; Du lịch Việt Nam; Trần Sỹ Nguyên.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

9. Thuật ngữ "công chứng" trong khoa học và pháp luật hiện hành; Luật sư Việt Nam; Nguyễn Quang Vỹ.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

10. Văn phòng công chứng theo pháp luật hiện hành - Một số vấn đề cần hoàn thiện; Giáo dục và xã hội; Nguyễn Quang Vỹ.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

11. Thực trạng một số nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo ngành Du lịch của trường Đại học Đại Nam; Công thương; Trần Sỹ Nguyên, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Dương.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

12. Chất lượng chương trình đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Du lịch tại trường Đại học Đại Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Trần Sỹ Nguyên, Phạm Thị Dung, Phạm Văn Minh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

13. Thực trạng một số nhân tố tác động đến hiệu quả công việc của nhân viên nhà hàng ở Hà Nội; Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Dương Minh Tú.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

14. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người lao động; Công Thương; Dương Minh Tú.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

15. Hiệu quả công việc của nhân viên dịch vụ: Nghiên cứu điển hình tại một số nhà hàng trên địa bàn Hà Nội; Công Thương; Dương Minh Tú.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

16. Nghiên cứu cải thiện hiệu suất chiết xuất rutin từ nụ hoa hòe bằng biến đổi cơ hóa học; Dược học; Trần Trọng Biên, Vũ Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

17. Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC định lượng đồng thời Cafein và EGCG trong lá chè xanh; Dược liệu; Trần Trọng Biên, Vũ Văn Tuấn, Nghiêm Thị Minh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

18. Một số giải pháp phát triển hàng mây, tre đan xuất khẩu của Việt Nam; Châu Mỹ ngày nay; Nguyễn Việt Anh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

19. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Đại Nam; Tạp chí Giáo dục;  Phạm Thị Thu Hiền.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

20. Định lượng Fexofenadin trong viên nén bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao; Dược liệu; Vũ Văn Tuấn
Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Văn Bạch, Phan Vũ Thu Hà.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

21. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kế toán tài chính ở Trường Đại học Đại  Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; Kinh tế - Dự báo; Lê Thế Anh, Nguyễn Thị Thùy, Hàn Thị Thùy Linh, Vũ Thị Mai Nhi.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

22. Các kênh tác động của Đại dịch Covid -19 đến nền kinh tế Việt Nam; Ngân hàng, Trang 44  chuyên đề đặc biệt 2020; Tác giả Nguyễn Đình Trung, ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

23. Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại- Kinh nghiệm từ Liên bang Nga, số 21 tháng 11 năm 2020; Ngân hàng, Trang 46 số 21,11/2020; Tác giả Nguyễn Đình Trung, ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

24. Các rủi ro của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid - 19; Ngân hàng; Trang 36, số 19, 10/2020; Tác giả Nguyễn Đình Trung, ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

25. Phát triển ngân hàng số trong bôi cảnh chuyển đổi số hiện nay; Ngân hàng; Trang 38, số 8/2020; Tác giả Nguyễn Đình Trung, ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

26. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật - một số vấn đề cần hoàn thiện; Giáo dục và Xã hội; Trang 19 số 114 (175) tháng 9/2020; Tác giả Nguyễn Quang Vỹ, ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

27. Chất lượng chương trình đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên: Thực trạng tại khoa Du lịch Đại học Đại Nam; Kinh tế Châu Á Thái Bình; DươngTrang 30, số 568, 7/2020; Tác giả Trần Sỹ Nguyên, Phạm Thị Dung, Đỗ Thu Hương - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

28. Hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp; Công thương; Trang 172, số 20, 8/2020; Tác giả Trần Sỹ Nguyên - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

29. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành du lịch của Trường Đại học Đai Nam; Kinh tế và Dự báo; Trang 133, số 21, 07/2020; Tác giả Phạm Thị Dung - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

30. Khảo sát sự biến thiên của nhiệt độ trong tấm bê tông xi măng  mặt đường ở điều kiện miền Bắc; Giao thông vận tải; Trang 97, 12/2020; Tác giả Nguyễn Thị Ngân - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

31. Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp; Luật sư Việt Nam; Trang 64, số 11, 11/2020; Đỗ Gia Thư - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

32. Thành ngữ tiếng anh là cụm từ hay câu; Khoa học trường Đại học Mở hà Nội; Trang 14, số 69, 7/2020; Đặng Ngọc Hướng - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

33. Một số hợp chất steroid, terpenoid và acid phenolic phân lập từ cây nho rừng (Vitis heyneana  Roem. & Schult.); Dược liệu; Trang 337, số 6/2020; Phùng Thanh Long - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

34. Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cây Sắn thuyền Syzygium Polyanthum (WIGHT) WALP; Y học cổ truyền Quân sự; Trang 52, số 1/2020; Phùng Thanh Long, Nguyễn Thị Sinh - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

35. Bổ sung cây Phấn Tỳ Giải (Dioscorea Coletttii VAR.Hypoglauca(PALIB) S.J.PEI &C.T.TING,
Dioscoreaceae) cho hệ thực vật; Y học cổ truyền Quân sự; Trang 52, số 1/2020; Nguyễn Thị Sinh - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

36. Bổ sung một loài cây thuốc mới (Lysimachia christinae Hance, Primulacea) cho hệ thực vật Việt Nam; Y học cổ truyền Quân sự; Trang 60, số 1/2020; Nguyễn Thị Sinh - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

37. The vietnamese government in transition: ít changing roles and challenges; Asian Constitutional law-recent developments and trends; Trang 55, volume 2; Bùi Xuân Đức - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

38. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong kiểm định đại học; Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2020); Phạm Thị Tố Nga - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

39. Mô hình vườn ươm doanh nghiệp tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp; Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương; Trang 39, số cuối tháng 12/2020; Phan Trọng Phức - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

40. Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất thực hiện công việc (KPI) cho công tác đánh giá giảng viên Trường Đại học Đại Nam: Công thương; Trang 2020, số 23, 9/2020; Phan Trọng Phức, Nguyễn Thu Hương - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

41. Liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở Nhật Bản; Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, trang 55, số 573, 9/2020; Trần Anh Tài
Nguyễn Thu Hương - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

42. Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu; Nghiên cứu châu Âu; Trang 3, số 11 (242)/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

43. Nhìn lại chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump; Châu Mỹ ngày nay, trang 3, số 10 (271)/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

44. Chặng đường phát triển 90 năm Tạp chí Cộng sản: Thành tựu và vấn đề đặt ra; Hội thảo khoa học Tạp chí Cộng sản; trang 68, 8/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

45. Doanh nghiệp Nhà nước qua 70 năm nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949-2019); Hội thảo khoa học đổi mới cơ chế chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước phát triển bền vững; Trang 78,10/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

46. Quan điểm và sự tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề cải tổ Liên hợp quốc; Thông tin báo cáo viên; Trang 13, số 9, 9/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

47. An toàn, bảo mật trong giao dịch Ngân hàng trực tuyến tại Liên Bang Nga; Ngân hàng; Trang 24, số 6/2020; Nguyễn Đình Trung - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

48. Thuật ngữ "công chứng" trong khoa học và pháp luật hiện hành; Luật sư Việt Nam; Trang 59, số 4, 4/2020; Nguyễn Quang Vỹ - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

49. Hình thức tổ chức và trách nhiệm tài sản của văn phòng công chứng; Luật sư Việt Nam; Trang 4, số 5, 5/2020; Nguyễn Quang Vỹ - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

50. Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam; Khoa học và Công nghệ; Hứa Ngọc Tân- ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

51. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN Việt Nam; Khoa học&Công nghệ Việt Nam; Trang 17, số 6/2020; Vũ Trường Sơn -  ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

52. Việt Nam - Liên Bang Nga: Hữu nghị và Tin cậy;Toàn cảnh; Trang 41, 04/2020; Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

53. Cánh cửa để ngỏ của tương lai liên minh Châu Âu; Thế giới toàn cảnh, Trang 22, 01/2020;  Đinh Công Tuấn - ĐH Đại Nam.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

Tiếp tục cập nhật...