19/12/2019

1013

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH giảng viên, sinh viên năm học 2019-2020

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH&HTQT) xin thông báo đến các khoa, các bộ môn, các giảng viên và toàn thể sinh viên thuộc trường về việc bắt đầu giai đoạn đăng ký đề tài tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2019-2020.
Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH&HTQT) xin thông báo đến các khoa, các bộ môn, các giảng viên và toàn thể sinh viên thuộc trường về việc bắt đầu giai đoạn đăng ký đề tài tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2019-2020.

Tải Phiếu Đăng ký Đề Tài NCKH cấp cơ sở 
tại đây
Tải Phiếu Đăng ký Đề Tài NCKH sinh viên tại đây