12/12/2017

6093

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP NĂM 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 228  / CV- ĐN

V/v Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch và chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa VII, VIII. Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thực tập và tốt nghiệp năm 2018 như sau:

Đại học khóa 7: Các ngành Xây dựng, Kiến trúc, Dược

Đại học khóa 8: Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh.

I-      Kế hoạch chung

TT

THÁNG

1

2

3

4

5

6

TUẦN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Từ ngày

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

Đến ngày

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

1

Liên hệ địa điểm thực tập. Đăng ký đề tài tốt nghiệp

 

 

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ôn và Thi tốt nghiệp nguyên lý Mac - Lenin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi TOEIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập tốt nghiệp, Viết báo cáo và khóa luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo vệ khóa luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Kế hoạch cụ thể

2.1 Đối với sinh viên thuộc diện viết khóa luận tốt nghiệp

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

Từ 22/01 – 03/02/2018

- Ôn tập: Các khoa phối hợp với khoa Chính trị tổ chức ôn tập môn Nguyên lý Mác – LeNin (10 tiết).

- Thi môn Nguyên lý Mác – LeNin: 02/02/2018.

2

Từ 05/02 – 10/02/2018

Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập, đăng ký đề tài tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp.

3

Từ 05/03 – 10/03/2018

Ôn và Thi TOEIC: 09/03/2018.

4

Từ 12/03 – 05/05/2018

Sinh viên thực tập tại cơ sở, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

5

Từ 07/05 – 02/06/2018

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và nộp về khoa

6

Từ 04/06 – 09/06/2018

Tổ chức Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp


2.2 Đối với sinh viên thi tốt nghiệp

TT

Thời gian

Nội dung công việc

1

Từ 22/01 – 03/02/2018

- Ôn tập: Các khoa phối hợp với khoa Chính trị tổ chức ôn tập môn Nguyên lý Mác – LeNin (10 tiết).

- Thi môn Nguyên lý Mác – LeNin: 02/02/2018.

2

Từ 05/02 – 10/02/2018

Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập, đăng ký đề tài tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp.

3

Từ 05/03 – 10/03/2018

Ôn và Thi TOEIC: 09/03/2018.

4

Từ 12/03 – 02/06/2018

Sinh viên thực tập tại cơ sở, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

4

Từ 04/06 – 15/06/2018

Ôn thi tốt nghiệp: Khoa chuyên môn

5

Ngày 16/06/2018

Thi tốt nghiệp 


2.3 Lễ phát bằng tốt nghiệp: 08.00h ngày 30/06/2018: Hội trường Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội

            Trên cơ sở kế hoạch chung toàn trường, các khoa Xây dựng – Kiến trúc, Dược, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ cụ thể hóa kế hoạch của khoa mình báo cáo Ban giám hiệu trước ngày 22/12/2017 và thông báo cho sinh viên được biết.
 

Nơi nhận:

Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);

Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng (để biết);

Khoa KT,QTKD,TCNH,NN,XD,CNTT,LLCT,KTĐBCL (để thực hiện)

Lưu VP,ĐT.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

 

TS. Lương Cao Đông