23/04/2016

3965

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đăng tạp chí và hội thảo quốc tế

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đăng tạp chí và hội thảo quốc tế

Danh mục đề tài năm 2015 - 2016

 

Nguyễn Quốc Việt, Lê Thị Thanh Hương & Phan Phương Anh (2016).  Điểm lại chính sách tỷ giá theo hướng phá giá tiền tệ của Trung Quốc từ năm 1981 đến nay và những điểm cần lưu ý với ngành dệt may trong bối cảnh FTA và TPP của Việt Nam . Bài viết Hội thảo Quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”.
 

Nguyễn Quốc Việt, Lê Thị Thanh Hương (2016).  Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng: Thực trạng và Giải pháp. Bài viết Hội thảo Quốc tế Cao Bằng.
 

Đỗ Thị Lan Anh (2015).  Enhancing Competitiveness of Vietnamese Textile and Garment Products in the Domestic Market: Case Study of Bedding Products. Bài viết Hội thảo Quốc tế “Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý hiệu quả mở cửa thành công” (ICECH2015).
 

Nguyễn Thị Bích Vượng (2015). Tái cơ cấu ngân hàng thương mại kết quả và dự báo. Tạp chí Thuế.
 

Nguyễn Thị Bích Vượng (2015). Bài học kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 - Quan điểm và dự báo năm 2015. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế Việt Nam 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập”.
 

Nguyễn Thị Hương Lan, Chu Hà Chung, Đỗ Hồng Ngọc, Phạm Ngọc Hải (2015). Sinh viên đầu tư chứng khoán: "Học đi đôi với hành". Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 6, tr.4-5.
 

Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thu Trang (2015). Thực trạng phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay. Tạp chí nghiên cưu Châu Phi & Trung Đông, số 6 (118).
 

Nguyễn Quốc Việt, Lê Thị Thanh Hương (2015).  Factors Affecting Employee Loyalty in Selected Private Universities in Viet Nam. Bài viết Hội thảo Quốc tế “Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý hiệu quả mở cửa thành công” (ICECH2015).
 

Nguyễn Quang Vĩnh, Trần Văn Trang (2015).  Tourism Promotion in Crisis Period - An Application of AHP Method. Bài viết Hội thảo Quốc tế “Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý hiệu quả mở cửa thành công” (ICECH2015).
 

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quang Vĩnh (2015). The Influence Factors for Motivating to Engage in Technology Transfer of University and Industry in Vietnam. Bài viết Hội thảo quốc tế “Social enterprise in Vietnam: The roles of higher education and research institution”.
 

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quang Vĩnh (2015). Fuzzy Rule-based Analysis of Promotional Efficiency in Vietnam’s Tourism Industry. Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences.
 

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quang Vĩnh (2015). Willingness to Apply the Green Supply Chain Management in Hotel Industry. Global Journal of Advance Research.
 

Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy (2015).  Promoting Shopkeeper Training Activities at Traditional Markets of Cau Giay District, Ha Noi. Bài viết Hội thảo Quốc tế “Cùng doanh nghiệp Vượt qua thử thách - Quản lý hiệu quả mở cửa thành công” (ICECH2015).
 

Trần Thị Thanh Liêm (2015). Dịch Thơ và Từ từ tiếng Hán sang tiếng Việt và ngược lại. Bài viết Hội thảo khoa học quốc tế “Chiến lược Ngoại ngữ trong xu thế hội nhập”.

Danh mục đề tài năm 2013 - 2014
 

Đặng Ngọc Hướng (2014). Một lỗi nhỏ nhưng dễ mắc khi dùng lượng từ tiếng Anh. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 5(223), tr.25-29.
 

Đặng Ngọc Hướng (2014). Thành tố hạn định trong danh ngữ tiếng Anh. Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, số 6, tr.24-36.
 

Đặng Ngọc Hướng (2014). Vị trí tương đối của các thành tố hạn định trong cấu trúc danh ngữ tiếng Anh. Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, số 7, tr.31-40.
 

Nguyễn Hoàng Phương Thanh (2014). Bàn về phương pháp kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 6 (339), tr.21-23.
 

Nguyễn Thị Bích Vượng (2014). Về tăng trưởng tín dụng ngân hàng hiện nay. Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
 

Nguyễn Thị Bích Vượng (2014). Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, số 19, tr.33-36.
 

Nguyễn Quang Vĩnh (2014). Willingness to Apply the Green Supply Chain Management in Hotel Industry. Bài viết Hội thảo quốc tế “The problems of economic management and modern business management”.