12/12/2019

3710

Giới thiệu Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển trường ĐH Đại Nam

Phòng QLKH và HTPT Trường Đại học Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 864 /QĐ-ĐN ngày 01/12/2014, kèm theo đó là Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Phòng.

Quy định chỉ rõ Phòng QLKH và HTPT có chức năng tham mưu tham vấn, hỗ trợ Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trên hai lĩnh vực: tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hợp tác phát triển trong nước và quốc tế.
Năm 2018, với mục đích tăng cường công tác thực hiện và giám sát hoạt động QLKH, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1782/QĐ-ĐN ngày 02/10/2018 V/v Giao nhiệm vụ Quản lí hoạt động Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển cho các Khoa, Viện, Trung tâm năm học 2018-2019, cụ thể là các cán bộ phụ trách QLKH tại các khoa chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Phòng QLKH&HTPT để tổ chức, thực hiện và giám sát các hoạt động NCKH tại các khoa thuộc đơn vị mình phụ trách.

Năm 2013, Nhà trường đã ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Đại Nam (Quyết định số 107/QĐ-ĐN, ngày 26/03/2013). Theo đó, hoạt động QLKH trong Trường được quản lý thống nhất theo 2 cấp: Cấp trường và cấp Khoa.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lí và điều hành các hoạt động QLKH của Trường.
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường có trách nhiệm tư vấn cho Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến hoạt động KHCN của Trường.
- Phòng QLKH&HTPT chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng các quy định, quy chế về quản lý KHCN, rà soát, giám sát, tổng kết đánh giá hoạt động NCKH hằng năm; quản lý các hoạt động đối nội đối ngoại của các Khoa, Viện, Trung tâm;
- Các khoa có trách nhiệm tổ chức, quản lý, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ QLKH&HTPT của đơn vị; chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát về mặt chuyên môn các nhiệm vụ KHCN và hợp tác của đơn vị và các cá nhân tại đơn vị.

 

Cũng theo Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Trường thì chính sách đối với cá nhân và tập thể trong hoạt động QLKH được quy định rõ ràng, mọi hoạt động đều được đánh giá trên cơ sở quy đổi theo giờ giảng.