24/03/2020

245

Văn bản thông báo

Số kí hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu

File đính kèm

71001/TB-ĐN 7/10/2019 Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2019 Tải tệp tin

155/TB-ĐN

9/5/2018

Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2018

Tải tệp tin

173/TB-ĐN

12/10/2017

Thông báo công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017 - 2022

Tải tệp tin

80/TB-ĐN

26/5/2017

Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2017

Tải tệp tin

84/TB-ĐN

23/5/2016

Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2016

Tải tệp tin

37/TB-ĐN

27/5/2015

Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2015

Tải tệp tin

575/TB-ĐN

26/9/2014

Thông báo đề nghị đóng góp ý kiến về Quy định quản lý nội bộ

Tải tệp tin

55/TB-ĐN

15/5/2014

Thông báo rà soát chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực năm 2014

Tải tệp tin