14/07/2020

251

Thông báo về việc tổ chức thi học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC, năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

       Số: 71401/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

 • Căn cứ chương trình đào tạo năm học 2020 – 2021;
 • Căn cứ kế hoạch thực tập và tốt nghiệp năm học 2020 – 2021;
 • Căn cứ đề xuất của trưởng khoa Ngoại ngữ;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế.

 

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC cho sinh viên, năm học 2020 – 2021 như sau:

 1. Lịch thi:

                        Đợt thi

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 4

Ngày thi

19/09/2020

19/12/2020

20/03/2021

05/06/2021

Thời hạn đăng ký dự thi

01-07/09/2020

01-07/12/2020

01-06/03/2021

17-22/05/2021

 

 1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Đại Nam bao gồm:
 • Sinh viên hệ Đại học chính quy đang theo học từ năm thứ 3 đối với ngành học 4 năm và từ năm thứ 4 đối với ngành học 5 năm.
 • Các sinh viên hệ Đại học chính quy thuộc các khóa trước còn nợ học phần.
 1. Đăng ký và nộp lệ phí dự thi
 • Đăng ký dự thi:

     + Sinh viên hệ Đại học chính quy đang theo học tại trường nộp phiếu đăng ký dự thi tại Văn phòng các Khoa;

     + Sinh viên hệ Đại học chính quy thuộc các khóa trước còn nợ học phần nộp phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

 • Nộp lệ phí dự thi: Sinh viên nộp lệ phí thi 250,000đ tại phòng Tài chính - Kế toán.
 1. Địa điểm thi, lịch thi chi tiết.

Các sinh viên xem lịch thi chi tiết, địa điểm thi, phòng thi tại Website: http://dainam.edu.vn/vi/danh-muc/lich-thi hoặc bảng tin Nhà trường trước ngày thi 1 ngày.

 1. Tổ chức thực hiện
 • Các Khoa có trách nhiệm chuyển danh sách đăng ký dự thi của sinh viên thuộc Khoa quản lý về phòng Đào tạo trước khi diễn ra kỳ thi 10 ngày làm việc (trừ ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).
 • Phòng Đào tạo phụ trách tổ chức thi, phòng Tài chính-Kế toán phụ trách thu lệ phí dự thi, các Phòng/Ban liên quan và các Khoa phối hợp thực hiện.
 • Các Đơn vị trong Nhà trường có trách nhiệm thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

 • Chủ tịch HĐQT, BGH (để báo cáo)
 • Như trên (để thực hiện)
 • Lưu: P.ĐT.P. HCQT

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lương Cao Đông