02/01/2020

968

Thông báo: Về việc hết niên hạn đào tạo đối với Sinh viên Đại học khóa 5 và Cao đẳng từ Khóa 1 đến Khóa 6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 123002/TB-ĐHĐN-ĐT                                       Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hết niên hạn đào tạo đối với sinh viên đại học khóa 5 và cao đẳng từ Khóa 1 đến Khóa 6

 

Căn cứ Quyết định số 2217 ngày 25/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường Đại học Đại Nam;

Căn cứ Quyết định số 03/2016 ngày 04/01/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam về việc ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;

          Xét theo thời gian đào tạo, sinh viên chính quy K5 và cao đẳng từ K1 đến K6 hết thời gian đào tạo bao gồm cả thời gian đào tạo thiết kế và thời gian đào tạo kéo dài cụ thể như sau:

-         Sinh viên Đại học khóa 5 hết thời hạn đào tạo vào tháng 9 năm 2019 (có danh sách kèm theo).

-         Sinh viên cao đẳng từ khóa 1 đến khóa 6 đã hết thời hạn đào tạo (không xét gia hạn đào tạo)

Phòng Đào tạo thông báo để sinh viên các khóa nêu trên (chỉ xét sinh viên trình độ đại học), thuộc đối tượng ưu tiên và có lý do đặc biệt (thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau bệnh tật, …) muốn tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo để tốt nghiệp phải làm hồ sơ gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo để Nhà trường xem xét bao gồm:

1.     Đơn xin gia hạn (nêu rõ lý do và có minh chứng kèm theo)

2.     Giấy cam kết thời hạn hoàn thành

3.     Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo còn lại

Ø Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2020

Ø  Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Đào tạo – Trường Đại học Đại Nam – Số 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng xem xét ra quyết định gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo của Nhà trường. Tất cả các sinh viên đại học khóa 5 chưa tốt nghiệp, không được gia hạn Nhà trường ra quyết định thôi học, xóa tên theo đúng quy định đào tạo hiện hành.

Số điện thoại hỗ trợ: (024) 35577799 – số máy lẻ: 217 (thầy Phong).

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                      (Đã ký)

 

         Lê Thị Thanh Hương