01/03/2018

2179

Thông báo: Tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên hệ Đại học chính quy; Liên thông Đại học năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

           Số: 49/TB-ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho sinh viên hệ Đại học, Liên thông năm 2018 đợt 1

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

-         Căn cứ quy chế Thi và kiểm tra của Trường Đại học Đại Nam

-         Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 như sau:

1. Đối tượng tham dự kỳ thi

+ Sinh viên chưa đỗ tốt nghiệp của các năm trước thuộc các hệ Đại học, Liên thông.

+ Sinh viên chưa được dự thi tốt nghiệp vì các lí do khác nhau, nay đã trả hết nợ và đủ điều kiện dự thi.

2. Thời gian: Ngày 17 tháng 03 năm 2018

+ Sáng: Bắt đầu từ 08h00 thi môn Cơ sở ngành.

+ Chiều: Bắt đầu từ 14h00 thi môn Chuyên ngành.

3. Địa điểm: Cơ sở 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân có ảnh và biên lai đóng lệ phí thi lại vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, giấy tờ tùy thân, không có biên lai sẽ không được dự thi. Danh sách cụ thể theo phòng thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

Yêu cầu các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc thông báo này và thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

-                            -Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-                                            -Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-                                            -Như trên (để thực hiện)

-                                           -Lưu HCQT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


TS. Lương Cao Đông