07/10/2019

4642

Thông báo: Tổ chức thi lần 3 học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý CBCN Mác - Lê Nin năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 


               Số:100102/TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                           Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

                  

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 3 môn NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp

 

-         Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy năm học 2018-2019.

-         Căn cứ vào tình hình thực tế.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 3, học phần NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 8 (các ngành Dược học, Xây dựng) và khóa 9 (các ngành còn lại), hệ Đại học chính quy như sau:

1.      Ngày thi: 05/10/2019

2.      Lịch thi chi tiết

TT

MÔN

THỜI GIAN

NGÀNH

PHÒNG THI

1

NLCB chủ nghĩa Mác

8h30-10h00

-Luật kinh tế

-Tiếng Anh thương mại

-Quản trị kinh doanh

-Công nghệ thông tin

-Tài chính – Ngân hàng

-Xây dựng dân dụng & -CN

-Dược

601

2

TOEIC

14h00-16h00

Luật kinh tế

501;502;503

Quan hệ công chúng

503

Tiếng Anh thương mại

Công nghệ thông tin

504

Tài chính – Ngân hàng

Dược

601;602

Kế toán

603;604

Quản trị kinh doanh

605

Xây dựng dân dụng & CN

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày. 

3.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

Điều kiện TN

-           Các sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật và khối Sức khỏe 400 điểm

+ Khối Kinh tế và Quan hệ công chúng 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm

-           Các sinh viên có điểm môn NLCB chủ nghĩa Mác 5.0

Lưu ý: Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-        Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.

                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

     (Đã ký)

                 

ThS. Phạm Văn Minh