10/01/2019

25222

Thông báo: Tổ chức thi lần 3 học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý CBCN Mác - Lê Nin

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Số:……/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––       

       Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 3  học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý CBCN Mác - Lê Nin

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng 
 

 -  Căn cứ chương trình đào tạo 2018 - 2019

-  Căn cứ kế hoạch thực tập và tốt nghiệp hệ Đại học (Khóa 7) các ngành: Dược học, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kiến trúc. (Khóa 8); ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Quan hệ công chúng;

-  Căn cứ đề xuất của Ông trưởng khoa Ngoại ngữ và Trưởng khoa Lý luận chính trị

-   Căn cứ vào tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi lần 2 học phần điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý CBCN Mác - Lê Nin cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

-           Các sinh viên không đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật hệ đại học < 400 điểm

+ Khối Kinh tế hệ đại học < 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ < 550 điểm

-           Các sinh viên có điểm Nguyên lý Mác-LênNin < 5.0

2. Thời gian: Ngày 04 tháng 01 năm 2019

-           Sáng thi TOEIC

-           Chiều thi Nguyên lý CBCN Mác – Lê Nin

3. Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sẽ không được dự thi. Danh sách cụ thể theo phòng thi, ca thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:

-          Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-          Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-          Như trên (để thực hiện)

-          Lưu PĐT, Văn phòng

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS Lương Cao Đông