07/03/2018

2136

Thông báo: Tổ chức thi lần 1 môn Nguyên lý Mác-Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

                    Số: 35 /TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                             Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

                  

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 1 môn Nguyên lý Mác-Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 1, học phần Nguyên lý Mác – Lê Nin và TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 7 (ngành Dược học, Xây dựng, Kiến trúc) và khóa 8, hệ Đại học chính quy như sau:

1.      Thời gian:

TT

MÔN

NGÀY THI

THỜI GIAN

NGÀNH

PHÒNG

1

NGUYÊN LÝ MÁC- LÊNIN

02/02/2018

08h00-10h00

Dược học

501;502;503;504;

505;601;602

Kiến trúc

605

Xây dựng dân dụng & CN

14h00-16h00

Tài chính doanh nghiệp

601; 602

Ngân hàng thương mại

605

Kế toán

501; 502; 503;

Quản trị kinh doanh

504; 505

Tiếng Anh thương mại

308

Quan hệ công chúng

305; 306

Công nghệ thông tin

307; 309

2

TOEIC

09/03/2017

 

07h30-09h30

 

Tài chính ngân hàng

Tiếng Anh thương mại

PM 701&

PM 703

 

09h40-11h40

 

Kế toán

 

13h30-15h30

 

Quản trị kinh doanh

Quan hệ công chúng

 

15h40-17h40

 

Công nghệ thông tin
Xây dựng dân dụng & CN
Kiến trúc

10/03/2017

Từ 07h30

Dược học

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

2.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

3.      Điều kiện TN

-           Các sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật 400 điểm

+ Khối Kinh tế 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm

-           Các sinh viên có điểm Nguyên lý Mác-LêNin 5.0

Lưu ý: Sinh viên trả nợ môn phải đến đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo:

-       Đăng ký môn Nguyên lý Mác-Lê Nin (ĐKTN) trước ngày 31/01/2018.

-       Đăng ký môn TOEIC (ĐKTN) trước ngày 07/03/2018.          

          Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

-       Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-       Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.


                   

      T/L. HIỆU TRƯỞNG

          P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                (Đã ký)     
 

            ThS. Phạm Văn Minh