24/03/2020

139

Sổ tay giảng viên

Số kí hiệu

Ngày
 ban hành

Trích yếu

File đính kèm

2838/QĐ-ĐN

29/12/2017

Quy định nhiệm vụ và trách nhiệm đối với giảng viên

Tải tệp tin

1647/ĐN-KT&ĐBCL

12/08/2017

Quy trình đánh giá kết quả học tập

Tải tệp tin

1645/ĐN-KT&ĐBCL

05/08/2017

Quy định đánh giá người học

Tải tệp tin

848/QĐ-ĐN

31/08/2016

Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy

Tải tệp tin

03/QĐ-ĐN-ĐT

04/01/2016

Quy định đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Tải tệp tin

402/QĐ-ĐN

22/06/2015

Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ và giảng viên Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

05/QĐ-ĐN

14/09/2012

Quy định đào tạo giảng viên tập sự

Tải tệp tin

 

 

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên

Tải tệp tin