24/03/2020

953

Quy trình, Quy định

Số kí hiệu

Ngày
 ban hành

Trích yếu

File đính kèm

11304/QĐ-ĐN

13/01/2020

Quy định về hoạt động khoa học công nghệ tại trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

2217/QĐ-ĐN

25/12/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

1446/QĐ-ĐN

12/07/2018

Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin của Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

2816/QĐ-ĐN

01/12/2017

Quy định cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Tải tệp tin

866/QĐ-ĐN

25/4/2017

Quy định hệ số giảng dạy tích cực

Tải tệp tin

1679/QĐ-ĐN

25/12/2016

Quy trình quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

848/QĐ-ĐN

31/8/2016

Quy định chế độ làm việc đối với cán bộ giảng dạy

Tải tệp tin

706/QĐ-ĐN

22/6/2016

Quy định mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ

Tải tệp tin

461/QĐ-ĐN

17/5/2016

Quy định quản lý phòng máy

Tải tệp tin

1279/QĐ-ĐN

31/12/2015

Quy định quy trình tổ chức sự kiện

Tải tệp tin

1284/QĐ-ĐN

25/12/2015

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

1283/QĐ-ĐN

6/12/2015

Quy định bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

402/QĐ-ĐN

22/6/2015

Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên

Tải tệp tin

28/CV-ĐN

16/03/2015

Quy trình giám sát quá trình tuyển sinh và nhập học tại trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

575/QĐ-ĐN

26/9/2014

Quy định quản lý nội bộ

Tải tệp tin

604/QĐ-ĐN

5/9/2014

Quy định vệ sinh môi trường – vệ sinh an toàn thực phẩm

Tải tệp tin

432/QĐ-ĐN

15/8/2014

Nội quy Ký túc xá

Tải tệp tin

116/QĐ-ĐN

28/2/2014

Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm

Tải tệp tin

494/QĐ-ĐN

4/12/2013

Quy định công tác một cửa phục vụ sinh viên

Tải tệp tin

534/2013/QĐ-DAINAM

1/12/2013

Quy định khai thác, sử dụng thư viện

Tải tệp tin

109/QĐ-ĐN

29/3/2013

Quy định đánh giá giảng viên và lãnh đạo khoa

Tải tệp tin

117/ĐN-ĐT

11/4/2013

Quy định về việc hướng dẫn xây dựng đề cương học phần theo phương thức đào tạo theo tín chỉ

Tải tệp tin

5/QĐ-ĐN

14/9/2012

Quy định đào tạo giảng viên tập sự

Tải tệp tin

383/QĐ-ĐN

1/10/2011

Quy định về Tuyển dụng và ký Hợp đồng lao động

Tải tệp tin

54/QĐ-ĐN

25/12/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Đại Nam

Tải tệp tin

 

 

Nội quy học đường

Tải tệp tin

 

 

Nội quy phòng máy Trung tâm thực hành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán kiểm toán

Tải tệp tin

 

 

Nội quy phòng thực hành Y  - Dược

Tải tệp tin