14/10/2019

5001

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số:100901/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

                       Ngày 09 tháng 10 năm 2019

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019 – 2020

 

-          Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020

-          Căn cứ Thời khóa biểu K 9, 10, 11, 12, 13

-          Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi giữa học kỳ I, lần 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

·        Thời gian: Tuần 10 năm học 2019 - 2020.

(Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2019)

·         Địa điểm: K10, 11, 12 ngành Dược thi tại Số 1 - Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

K13, ngành Quan hệ công chúng thi tại 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

TT KHÓA CHUYÊN  NGÀNH HỌC PHẦN THỜI GIAN CA HÌNH THỨC
1 IX DƯỢC Viên nén và dạng bào chế hiện đại
 
22/10/2019 9h30 Tự luận
2 IX Nghiên cứu phát triển thuốc, sản phẩm tự nhiên từ cây cỏ 25/10/2019 14h00 Tự luận
3 X KT Chính sách pháp luật về KTVN 23/10/2019 8h00 Tự luận
4 X TA TOEIC 22/10/2019 8h00 TNG
5 X Từ vựng 24/10/2019 8h00 Tự luận
6 X CNTT KN bảo mật hệ thống máy tính 23/10/2019 8h00 Tự luận
7 X LUẬT Luật TMQT 21/10/2019 8h00 Tự luận
8 X Pháp luật cộng đồng ASEAN 23/10/2019 8h00 Tự luận
9 X Luật HN&GĐ 25/10/2019 8h00 Tự luận
10 X DƯỢC Quản lý cung ứng thuốc 22/10/2019 8h00 Tự luận
12 X Kiểm nghiệm 1 25/10/2019 8h00 Tự luận
13 XI XD An toàn lao động 22/10/2019 14h00 Tự luận
14 XI TCNH KN phân tích BCTC 23/10/2019 14h00 Tự luận
15 XI CNTT Quản trị dự án 24/10/2019 14h00 Vấn đáp
16 XI LUẬT Luật ĐĐ 21/10/2019 14h00 Tự luận
17 XI KN soạn thảo văn bản 23/10/2019 14h00 Tự luận
18 XI Luật TT hình sự 25/10/2019 14h00 Tự luận
19 XI ĐD Kiểm soát nhiễm khuẩn THĐD 21/10/2019 14h00 Tự luận
20 XI Quản lý ĐD 23/10/2019 14h00 Tự luận
21 XI ĐD nội khoa 1 25/10/2019 14h00 Tự luận
22 XI DƯỢC Dược liệu 1 22/10/2019 14h00 Tự luận
23 XI Sinh lý bệnh miễn dịch 25/10/2019 15h30 Tự luận
24 XII QHCC PL và ĐĐ truyền thông 23/10/2019 8h00 Tự luận
25 XII KT TH kế toán Ecxell 23/10/2019 8h00 Máy
26 XII QTKD Xác xuất thống kê 23/10/2019 8h00 Tự luận
27 XII LUẬT Quản trị kinh doanh 22/10/2019 8h00 Tiểu luận
28 XII Luật hình sự 24/10/2019 8h00 Tự luận
29 XII ĐD Hóa sinh 23/10/2019 8h00 Tự luận
30 XII Vi sinh vật 25/10/2019 8h00 Tự luận
31 XII ĐD
(Lào)
Vật lý lý sinh 21/10/2019 8h00 Tự luận
32 XII Sinh học và di truyền 23/10/2019 8h00 Tự luận
33 XII KNGT và GDSK 24/10/2019 8h00 Tự luận
34 XII Mô phôi 25/10/2019 8h00 Tự luận
35 XII DƯỢC Vi sinh - Ký sinh 25/10/2019 9h30 Tự luận
36 XIII KT Pháp luật đại cương 23/10/2019 8h00 Tự luận
37 XIII TCNH Pháp luật đại cương 23/10/2019 8h00 Tự luận
38 XIII QTDL Cơ sở văn hóa VN 24/10/2019 8h00 Tự luận
39 XIII CNTT Pháp luật đại cương 24/10/2019 8h00 Tự luận
40 XIII TT Dẫn luận ngôn ngữ 24/10/2019 8h00 Tự luận
41 XIII ĐD Tâm lý học và đạo đức y học 23/10/2019 8h00 Tự luận
42 XIII PLTC y tế 25/10/2019 8h00 Tự luận
 
- Danh sách cụ thể theo phòng thi, ca thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo. Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.

- Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 không được dự thi.

- Tuần 10 các lớp có lịch thi được nghỉ học, tuần 11 học bình thường theo TKB.

 

Nơi gửi:

-     Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
-     Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
-     Các khoa (Để thực hiện)
-     PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
-     Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
-     Phòng Tài vụ (Để biết)
-     Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
-     Lưu ĐT, HCQT


 

 

 

 

Hiệu trưởng(Đã ký)Lương Cao Đông