02/04/2018

6748

LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI KHOA DƯỢC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hanh phúc
    Số: 104 /TB-ĐN                                                                                     Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018    
 
LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI KHOA DƯỢC
 
 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017 – 2018;
 • Căn cứ  thông báo số  11/TB-ĐN  ngày 14 tháng 01 năm 2018 về việc tổ chức các lớp học lại của khoa Dược;
 • Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của Trưởng khoa Dược;
 
Ban Giám hiệu thông báo lịch thi các lớp học lại của khoa Dược như sau:
 1. Thời gian:      Từ ngày 06 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2018
 2. Địa điểm thi:  Tại cơ sở Phú lãm – Hà Đông – Hà Nội.
TT HỌC PHẦN LỊCH THI GHI CHÚ
LẦN 1 THỜI GIAN LẦN 2 THỜI GIAN
1 Toán thống kê YD1+ YD2 6/4/2018 Từ 8.00 13/4/2018 Từ 8.00  
2 Hóa hữu cơ 1 14/4/2018 Từ 8.00 21/4/2018 Từ 8.00  
3 Hóa hữu cơ 2 14/4/2018 Từ 9.30 21/4/2018 Từ 9.30  
4 Vi sinh – Ký sinh 7/4/2018 Từ 13.30 21/4/2018 Từ 13.30  
5 Hóa phân tích 2 7/4/2018 Từ 15.00 21/4/2018 Từ 17.00  
6 Bào chế 1 14/4/2018 Từ 13.30 21/4/2018 Từ 15.30  
7 Dược lý 1 6/4/2018 Từ 13.30 13/4/2018 Từ 13.30  
8 Dược lý 2 6/4/2018 Từ 15.30 13/4/2018 Từ 15.30  
9 Giải phẫu sinh lý 1 6/4/2018 Từ 17.00 13/4/2018 Từ 17.00  
10 Giải phẫu sinh lý 2 6/4/2018 Từ 18.30 13/4/2018 Từ 18.30  
 
       Danh sách sinh viên theo phòng thi xem tại Bảng tin Đào tạo cơ sở Phú Lãm, hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/ trước ngày thi 1 ngày.
       Sinh viên phải mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có thẻ sin viên, chưa hoàn thành lệ phí học lại, thi lại không được dự thi.
                                                                                                                                                                                                         
   Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 • CT HĐQT (để báo cáo)
 • Ban Giám hiệu (để báo cáo)                                                                                              (Đã ký)
 • Các khoa, bộ môn (để thực hiện)                               
 • PKT&ĐBCL (để thực hiện)                                                            
 • PHCQT, TCKT (để phối hợp)                                                                       TS. Lương Cao Đông
 • Lưu PĐT, VP