24/03/2020

682

Công khai học phí

Biểu mẫu 24
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin tài chính cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 - 2019

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí
1SV/ năm

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017 - 2018

   

1

Thạc sĩ

triệu đồng/năm

24

2

Đại học

triệu đồng/năm

 

Ngành Dược học

triệu đồng/năm

24

Ngành Điều dưỡng

triệu đồng/năm

19

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

triệu đồng/năm

15

Các ngành khác

triệu đồng/năm

12

II

Tổng thu năm 2016

tỷ đồng

 

1

Từ ngân sách

tỷ đồng

0

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

154,102

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

 

4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

 

 

Hà Nội, ngày  10  tháng  01  năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
  
Lương Cao Đông