24/03/2020

705

Công khai chất lượng đào tạo

Biểu mẫu 21
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,
năm học 2018-2019

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm  2019
Thủ trưởng đơn vị
 
 
Lương Cao Đông