23/03/2020

6259

Chương trình đào tạo

1. Đào tạo Đại học:

STT

Ngành học

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

1 Y khoa Tải về  

2

Dược học

Tải về

Tải về

3

Điều dưỡng

Tải về

Tải về

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Từ K12

K10 - K11

Tải về

5

Tài chính ngân hàng

Tải về

Tải về

6

Luật kinh tế

Tải về

Tải về

7

Kế toán

Tải về

Tải về

8

Quản trị kinh doanh

Tải về

Tải về

9

Quan hệ công chúng

Tải về

Tải về

10

Kiến trúc

Tải về

Tải về

11

Xây dựng

Tải về

Tải về

12

Công nghệ thông tin

Tải về

Tải về

13

Ngôn ngữ Anh

Tải về

Tải về

14

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tải về

Tải về

15

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Tải về

 

16

Liên thông Trung cấp Dược

Tải về

Tải về

17

Liên thông Cao đẳng Dược

Tải về

Tải về

18

Cao học

Tải về

Tải về

 

 

 

Khoa Chính trị

 

2. Đào tạo Sau đại học:

STT

Ngành

 

1

Dược học

Tải về

 

 

 

 

 

 

 

3. Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành trình độ Đại học hệ chính quy: DOWNLOAD