09/02/2020

4776

Chủ tịch HĐQT Lê Đắc Sơn chúc Tết phụ huynh sinh viên nhân dịp Xuân Canh Tý

Nhân dịp đầu năm mới Canh Tý, thay mặt Trường Đại học Đại Nam tôi xin gửi tới các quí vị và gia đình lời chúc mừng năm mới: Mạnh khỏe - Hạnh phúc – An khang và Thịnh vượng! Đồng thời, tôi gửi lời cảm ơn chân thành của Nhà trường tới các qúi vị vì đã tin tưởng gửi gắm con em mình vào học tập và tu dưỡng tại Trường Đại học Đại Nam chúng tôi.
<div style="text-align: right;"> <span style="font-size:18px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 01 năm 2020</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:18px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><strong><em>K&iacute;nh thưa qu&iacute; vị phụ huynh! </em></strong><br /> <br /> <em>Nh&acirc;n dịp đầu năm mới Canh T&yacute;, thay mặt Trường Đại học Đại Nam t&ocirc;i xin gửi tới c&aacute;c qu&iacute; vị v&agrave; gia đ&igrave;nh lời ch&uacute;c mừng năm mới: Mạnh khỏe - Hạnh ph&uacute;c &ndash; An khang v&agrave; Thịnh vượng! Đồng thời, t&ocirc;i gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh của Nh&agrave; trường tới c&aacute;c q&uacute;i vị v&igrave; đ&atilde; tin tưởng gửi gắm con em m&igrave;nh v&agrave;o học tập v&agrave; tu dưỡng tại Trường Đại học Đại Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i. </em><br /> <br /> <em>K<strong>&iacute;nh thưa qu&iacute; vị!</strong></em><br /> <br /> <em><span style="color:black;">Ngay từ ng&agrave;y th&agrave;nh lập, Đại học Đại Nam đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u: &ldquo;<strong>Đ&agrave;o tạo gắn liền với thực tiễn&rdquo;</strong>, sinh vi&ecirc;n ra trường phải c&oacute; đủ kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tiếng Anh, c&aacute;c kĩ năng cơ bản để c&oacute; thể c&oacute; việc l&agrave;m v&agrave; l&agrave;m được ngay trong c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước cũng như c&aacute;c doanh nghiệp. Với khẩu hiệu h&agrave;nh động: &ldquo;Việc g&igrave; l&agrave;m hại đến người học d&ugrave; nhỏ nhất cũng ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng l&agrave;m; việc g&igrave; tốt nhất cho người học th&igrave; hết l&ograve;ng, hết sức&rdquo;. Tr&ecirc;n nền tảng đ&oacute;, trong suốt 12 năm qua, Đại học Đại Nam li&ecirc;n tục cải tiến phương ph&aacute;p giảng dạy, gi&aacute;o tr&igrave;nh, với đội ngũ đ&ocirc;ng đảo tr&ecirc;n 300 giảng vi&ecirc;n t&acirc;m huyết với nghề, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n thương y&ecirc;u v&agrave; tận t&igrave;nh dạy dỗ cho c&aacute;c thế hệ sinh vi&ecirc;n Đại Nam. 25.000 sinh vi&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang học tập tại Đại Nam l&agrave; minh chứng r&otilde; n&eacute;t cho sự nỗ lực đ&oacute; của Nh&agrave; trường. </span></em><br /> <br /> <strong><em><span style="color:black;">K&iacute;nh thưa c&aacute;c qu&iacute; vị!</span></em></strong><br /> <br /> <em><span style="color:black;">L&agrave; những nh&agrave; gi&aacute;o, những doanh nh&acirc;n c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng v&agrave; quản l&yacute; Đại học Đại Nam, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n thấu hiểu: Đồng tiền học ph&iacute; của c&aacute;c em l&agrave; bao c&ocirc;ng sức của qu&yacute; vị đ&atilde; chắt chiu cho con em m&igrave;nh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hiểu qu&yacute; vị lu&ocirc;n mong con em m&igrave;nh được học tập tại một ng&ocirc;i trường đại học tin cậy về chất lượng để c&aacute;c em trưởng th&agrave;nh, được trang bị kiến thức đ&aacute;p ứng nhu cầu của x&atilde; hội, c&oacute; việc l&agrave;m để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, DẠY THẬT - HỌC THẬT l&agrave; mệnh lệnh lương t&acirc;m trong đ&agrave;o tạo của ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></em><br /> <br /> <strong><em><span style="color:black;">K&iacute;nh thưa c&aacute;c qu&iacute; vị!</span></em></strong><br /> <br /> <em>Để đ&agrave;o tạo tốt nhất kể cả kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n đến đạo đức, lối sống cho sinh vi&ecirc;n với Nh&agrave; trường l&agrave; một th&aacute;ch thức rất lớn khiến ch&uacute;ng t&ocirc;i phải li&ecirc;n tục tư duy phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo sao cho ph&ugrave; hợp với tr&igrave;nh độ của c&aacute;c em, những kiến thức thiết thực nhất để khi ra trường c&aacute;c em biết c&aacute;ch l&agrave;m việc, cạnh tranh được với c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp những trường lớn của Việt Nam trong qu&aacute; tr&igrave;nh xin việc, l&agrave;m việc v&agrave; ph&aacute;t triển sự nghiệp.</em><br /> <br /> <em>Để đạt được điều đ&oacute;, Đại học Đại Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt buộc sinh vi&ecirc;n ngo&agrave;i kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&ograve;n phải <strong>học tốt tiếng Anh, học th&ecirc;m c&aacute;c kĩ năng l&agrave;m việc v&agrave; học th&aacute;i độ sống t&iacute;ch cực</strong>. C&aacute;c em sẽ phải học nhiều, phải vất vả, chịu kh&oacute; để vượt qua những y&ecirc;u cầu của Nh&agrave; trường trong c&aacute;c k&igrave; thi. Cũng tr&ecirc;n tinh thần đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n coi sinh vi&ecirc;n như con em của m&igrave;nh, tận t&igrave;nh chỉ bảo về c&aacute;ch học, dạy dỗ về lối sống, đạo đức... Dạy c&aacute;c em phải biết thương y&ecirc;u bố mẹ, biết hiếu - lễ - nghĩa với gia đ&igrave;nh để lu&ocirc;n l&agrave; đứa con hiếu thảo, th&agrave;nh c&ocirc;ng của gia đ&igrave;nh, l&agrave; hiền t&agrave;i của đất nước. </em><br /> <br /> <strong><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c qu&iacute; vị!</em></strong><br /> <br /> <em>D&ugrave; đ&atilde; cố gắng rất nhiều nhưng Đại học Đại Nam vẫn c&ograve;n những khiếm khuyết cần phải khắc phục v&agrave; ho&agrave;n thiện để dạy c&aacute;c em ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn nữa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của q&uacute;y vị, đặc biệt l&agrave; sự kết hợp với Nh&agrave; trường trong việc định hướng nghề nghiệp v&agrave; t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m cho c&aacute;c em sau khi ra trường. Hơn nữa, sự quan t&acirc;m gi&aacute;o dục của gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n l&agrave; nền tảng vững v&agrave;ng cho c&aacute;c em trong cuộc sống v&agrave; sự nghiệp.</em><br /> <br /> <em>Một lần nữa, ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm ơn sự tin tưởng của qu&iacute; vị v&agrave; mong rằng, qu&iacute; vị h&atilde;y lu&ocirc;n s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i thương y&ecirc;u, lo lắng v&agrave; dạy dỗ cho c&aacute;c em sớm trưởng th&agrave;nh, trở th&agrave;nh người th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống v&agrave; sự nghiệp, c&oacute; t&igrave;nh y&ecirc;u thương với cộng đồng v&agrave; c&oacute; &iacute;ch cho đất nước&hellip;</em><br /> <br /> <em>Tr&acirc;n trọng!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Đ&atilde; k&yacute;)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TS. L&ecirc; Đắc Sơn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /> &nbsp;</span></span></div> <br />