10/06/2020

3665

Chức năng nhiệm vụ

Viện đào tạo Sau đại học có những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường về chiến lược phát triển đào tạo Sau Đại học
 - Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động đào tạo Sau Đại học của trường
 - Tổ chức công tác tuyển sinh, triển khai và quản lý hoạt động đào tạo Sau Đại học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định nội bộ về đào tạo Sau Đại học của trường
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động theo kế hoạch chung của trường