04/04/2022

6295

Sứ mệnh - Tầm nhìn của trường Đại học Đại Nam

Sứ mệnh

Đại học Đại Nam cung cấp kiến thức để mọi người phát triển toàn diện thích ứng với yêu cầu của xã hội. Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học tận tụy cống hiến vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

Tầm nhìn

Trường Đại học Đại Nam là trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành nghề với trục đào tạo cốt lõi là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng động. Nhà trường phát triển theo định hướng ứng dụng, đến năm 2025 trường Đại học Đại Nam trở thànhg địa chỉ được xã hội tín nhiệm về đào tạo chất lượng cao, gắn liền với thực tiễn cuộc sống và có những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao cộng nghệ thuộc lĩnh vực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trường Đại học Đại Nam