26/10/2020

420

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Đại Nam được xây dựng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động trong ngành Tài chính – Ngân hàng; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tổ chức và vận hành công tác về tài chính và nghiệp vụ ngân hàng, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành trong việc thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị kinh tế, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các đơn vị sự nghiệp hành chính công.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐN ban hành ngày     tháng     năm 

của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam)

     

        1. Thông tin chung:

  • Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng
  • Mã chương trình: 8340201
  • Tên chương trình: Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • Hình thức đào tạo: Chính qui

          2. Mục tiêu đào tạo

           Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Đại Nam được xây dựng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động trong ngành Tài chính – Ngân hàng; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tổ chức và vận hành công tác về tài chính và nghiệp vụ ngân hàng, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành trong việc thực hiện các công việc phù hợp với điều kiện thực tế tại các đơn vị kinh tế, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các đơn vị sự nghiệp hành chính công.

           2.1. Mục tiêu chung

           Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng cho những người đã tốt nghiệp Đại học, bao gồm các lý thuyết, mô hình hiện đại trong kinh tế học và quản trị tài chính – ngân hàng và những ứng dụng của chúng; những công cụ tài chính mới được sử dụng trong kinh doanh và quản lý rủi ro; các xu hướng phát triển của khu vực Tài chính – Ngân hàng trên thế giới và tác động của chúng tới Việt Nam.

           Cung cấp các kỹ năng về các công tác trong ngành Tài chính – Ngân hàng như phân tích và dự báo động thái của thị trường tài chính; tính toán hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và ngân hàng; thiết kế được các chương trình huy động vốn và đầu tư vốn; thiết kế và thực thi các chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính; định giá doanh nghiệp; phân tích và khuyến nghị các chính sách ở tầm vĩ mô,…

           Ngoài tra, học viên còn được trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học để trở thành những chuyên gia, những nhà quản lý có khả năng độc lập nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

           Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ trở thành những chuyên gia về Tài chính – Ngân hàng, có thể làm việc ở các Bộ, Ngành, các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, cũng như có thể làm cán bộ giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, hoặc tiếp tục nghiên cứu ở bậc đào tạo Tiến sĩ.

           2.2. Mục tiêu cụ thể

           Kiến thức:

           Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, không chỉ lập, triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản của doanh nghiệp mà còn xây dựng chiến lược tài chính của doanh nghiệp theo tầm nhìn mới của nền kinh tế hiện đại; tính toán hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế xã hội và các tổ chức tín dụng; thực hiện tốt các công việc tài chính đặc thù của doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi quốc tế. Bên cạnh đó học viên còn có kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu và tìm ra hướng giải quyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

           Kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp:

           Kỹ năng phân tích đánh giá về chiến lược đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; giải quyết các vấn đề tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh và xu hướng thị trường tài chính quốc tế; có khả năng nghiên cứu, phân tích, vận dụng và triển khai tốt các chính sách điều hành kinh tế của Nhà nước; có khả năng phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính, thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau; Thực hiện tốt các nghiệp vụ chuyên sâu khác của Ngân hàng thương mại…Trang bị cho người học những kiến thức, phương pháp phục vụ cho công tác hoạch định và quản trị tài chính trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công việc;

+ Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm;

+ Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương B1 Châu Âu)

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

+ Có năng lực tự chủ và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;

+ Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;

+ Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng;

+ Có khả năng định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao.

Thái độ, hành vi: Học viên sẽ được đào tạo để trở thành các chuyên gia có trình độ nghề nghiệp cao, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt mà còn có tinh thần xây dựng và phát triển cộng đồng, sử dụng kiến thức một cách hữu ích cho xã hội

Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

           Học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Đại Nam sẽ nâng cao được năng lực phân tích và tổng hợp; có thể đảm nhân vai trò cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, chuyên gia nghiên cứu phân tích chính sách, hoạch định chính sách tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lý hoặc tác nghiệp kinh doanh tại các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng. Nền tảng kiến thức vững vàng , hệ thống, phương pháp nghiên cứu hiện đại được trang bị giúp học viên có thể tiếp tục nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ hoặc tự bổ sung kiến thức trong thực tế công tác.

          3. Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm (khoản b,c mục 3, điều 3 và mục 2 điều 24 Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

          4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

Phần I: Khối kiến thức chung: 3 học phần, 12 TC (20%)

Phần II: Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành : 12 học phần, 36 TC (60%)

Bắt buộc: 6 học phần, 18 TC (30%)

Tự chọn: 6 học phần, 18 TC (30%)

Phần III: Luận văn Thạc sĩ 12 TC (20%)

   a. Cấu trúc và khối lượng chương trình đào tạo

Khối lượng chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (15 HP, 60 TC)

Phần I: Kiến thức chung (3HP, 12TC, 20%)

Phần II: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành
12 HP, 36 TC (60%)

Phần III: Luận văn 12 TC (20%)

 

2.1. Kiến thức cơ sở (25%)

2.2. Kiến thức chuyên ngành (35%)

 

a. Bắt buộc

b. Tự chọn

a. Bắt buộc

b. Tự chọn

 

 

2 HP, 6 TC

3 HP, 9 TC

4 HP, 12 TC

3 HP, 9 TC

 

               

b. Chương trình đào tạo

STT

Mã học phần

Học phần

Tín chỉ

Tổng

LT

TH/TL,BT

1. KIẾN THỨC CHUNG 20%

12

6

6

1.

CH TH 501

Triết học

4

2

2

2.

CH NK 502

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

1,5

1,5

3.

CH EL 503

Tiếng Anh

5

2,5

2,5

2. KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH 58%

36

18

18

2.1 Kiến thức cơ sở 25%

15

7,5

7,5

a) Các học phần bắt buộc (2 học phần)

6

3

3

4.

CH VM 504

Kinh tế vi mô

3

1,5

1,5

5.

CH TT 513

Tài chính – Tiền tệ

3

1,5

1,5

b) Các học phần tự chọn (chọn 3 trong 8 học phần)

9

4,5

4,5

6.

CH VM 505

Kinh tế vĩ mô

3

1,5

1,5

7.

CH KL 510

Kinh tế lượng

3

1,5

1,5

8.

CH KP 511

Kinh tế phát triển

3

1,5

1,5

9.

CH QT 508

Quản trị học

3

1,5

1,5

10.

CH KT 514

Kế toán tài chính

3

1,5

1,5

11.

CH PL 515

Pháp luật Tài chính – Ngân hàng

3

1,5

1,5

12.

CH HT 516

Hệ thống thông tin quản lý

3

1,5

1,5

13.

CH VH 517

Văn hoá doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

3

1,5

1,5

2.2

Kiến thức chuyên ngành 35%

21

10,5

10,5

a. Các học phần bắt buộc (4 học phần)

12

6

6

14.

CH TD 520

Tài chính doanh nghiệp

3

1,5

1,5

15.

CH TQ 521

Tài chính quốc tế

3

1,5

1,5

16.

CH CK 522

Thị trường chứng khoán

3

1,5

1,5

17.

CH NH 523

Ngân hàng thương mại

3

1,5

1,5

b. Các học phần tự chọn (chọn 3 trong 9 học phần sau)

9

3

3

18.

CH TC 524

Tài chính công

3

1,5

1,5

19.

CH PT 522

Phân tích tài chính

3

1,5

1,5

20.

CH DA 525

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

3

1,5

1,5

21.

CH TS 526

Định giá tài sản

3

1,5

1,5

22.

CH NH 527

Ngân hàng Trung ương

3

1,5

1,5

23.

CH MK 528

Marketing ngân hàng

3

1,5

1,5

24.

CH NH 530

Quản trị ngân hàng thương mại

3

1,5

1,5

25.

CH TC 531

Tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

3

1,5

1,5

26.

CH TC 529

Tài chính công ty đa quốc gia

3

1,5

1,5

3. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 20%

12

 

12

Tổng toàn khóa ( Tín chỉ )

60

24

36

 

8. Kế hoạch đào tạo

STT

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng
(Tín chỉ)

Ghi chú

HỌC KỲ I:

18

 

1.

CH TH 501

Triết học

4

 

2.

CH EL 503

Tiếng Anh

5

 

3.

CH VM 504

Kinh tế vi mô

3

 

4.

 

Tự chọn 1 (môn cơ sở tự chọn thứ nhất)

3

 

5.

 

Tự chọn 2 (môn cơ sở tự chọn thứ hai)

3

 

HỌC KỲ II:

15

 

1.

CH TT 513

Tài chính – Tiền tệ

3

 

2.

CH TD 520

Tài chính doanh nghiệp

3

 

3.

CH NH 523

Ngân hàng thương mại

3

 

4.

 

Tự chọn 3 (môn cơ sở tự chọn thứ ba)

3

 

5.

 

Tự chọn 4 (môn chuyên ngành tự chọn thứ nhất)

3

 

HỌC KỲ III:

15

 

1.

CH NK 502

Nghiên cứu khoa học

3

 

2.

CH TQ 521

Tài chính quốc tế

3

 

3.

CH CK 522

Thị trường chứng khoán

3

 

4.

 

Tự chọn 5 (môn chuyên ngành tự chọn thứ hai)

3

 

5.

 

Tự chọn 6 (môn chuyên ngành tự chọn thứ ba)

3

 

HỌC KỲ IV: (Làm luận văn và bảo vệ luận văn)

12

 

Bạn có thể xem thêm thông tin tại thông báo tuyển sinh thạc sĩ