30/08/2019

4876

Thông báo: Tổ chức thi lần 2 học phần TOEIC, Nguyên lý Mác điều kiện tốt nghiệp - Hệ Đại học chính quy

Thông báo: Tổ chức thi lần 2 học phần TOEIC, Nguyên lý Mác điều kiện tốt nghiệp - Hệ Đại học chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

               Số:………/TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                           Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 2 môn NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp

 

-         Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy năm 2019.

-         Căn cứ vào tình hình thực tế.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 2, học phần NLCB chủ nghĩa Mác và TOEIC điều kiện tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 8 (các ngành Dược học, Xây dựng) và khóa 9 (các ngành còn lại), hệ Đại học chính quy như sau:

1.      Thời gian:

TT

MÔN

NGÀY THI

THỜI GIAN

NGÀNH

PHÒNG THI

1

NLCB chủ nghĩa Mác

23/05/2019

14h00-16h00

Luật kinh tế

Tiếng Anh thương mại

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Quan hệ công chúng

202

Công nghệ thông tin

Tài chính – Ngân hàng

Xây dựng dân dụng & CN

Dược

203

2

TOEIC

24/05/2019

7h30-9h30

Luật kinh tế

701&703

Quan hệ công chúng

703

9h40-11h40

Tiếng Anh thương mại

Công nghệ thông tin

701

Kế toán

703

13h00-15h00

Quản trị kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

701

Xây dựng dân dụng & CN

703

13h00-17h10

Dược

701&703

Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

2.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

3.      Điều kiện TN

-           Các sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật và khối Sức khỏe 400 điểm

+ Khối Kinh tế và Quan hệ công chúng 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh chuyên ngữ 550 điểm

-           Các sinh viên có điểm môn NLCB chủ nghĩa Mác 5.0

Lưu ý: Sinh viên nợ môn thuộc các khóa trước phải đến đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo và nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 21/05/2019.

           Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-        Như trên (để thực hiện);

-       Lưu P.ĐT, P.HCQT.

                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


                          (Đã ký)

                        ThS. Phạm Văn Minh