25/06/2020

641

Thông báo: Lịch thi kết thúc học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Đại học chính quy

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II lần 1 năm học 2019 - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số:……..…/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------˜—---------

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019 – 2020

 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2019 – 2020
 • Căn cứ Thời khóa biểu K 10, 11, 12 , 13
 • Căn cứ tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II lần 1 năm học 2019 - 2020 như sau:

  • Thời gian: Tuần 46, 47, 48 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

(Từ ngày 29 tháng 06 năm 2020 đến hết ngày 18 tháng 07 năm 2020)

  • Địa điểm: Thi theo địa điểm học
 • Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo Phú Lãm và xem tại bảng tin 56 Vũ Trọng Phụng (học tại cơ sở nào xem bảng tin cơ sở đó). Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.
 • Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 không được dự thi.

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

1

X

LUẬT

PL về MTKD TMDT

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

2

X

LUẬT

KN giải quyết THTCLĐ

08/07/2020

8h00

Tự luận

 

3

X

LUẬT

PL bảo vệ QLNTD

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

4

X

DƯỢC

Độc chất và môi trường

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

5

X

DƯỢC

Chuyên đề: Gốc tự do và các chất chống oxy hóa

08/07/2020

8h00

Tự luận

 

6

X

DƯỢC

Công nghệ sản xuất dược phẩm 2

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

7

X

DƯỢC

Thực hành dược khoa 2

13/07/2020

9h30

Tự luận

 

8

X

DƯỢC

Kiểm nghiệm 2

16/07/2020

14h00

Tự luận

 

9

X+XI

DU LỊCH

TOEIC 1

13/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

10

X+XI

DU LỊCH

Tiếng Trung P4

16/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

11

X

XÂY DỰNG

CTN và HTKTCTR

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

12

X

XÂY DỰNG

Kỹ thuật thi công 1

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

13

X

XÂY DỰNG

Kinh tế xây dựng

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

14

X

XÂY DỰNG

TOEIC 2

16/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

15

X

TIẾNG ANH

TH tiếng nâng cao

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

16

X

TIẾNG ANH

LT tiếng nâng cao

16/07/2020

8h00

Tự luận

 

17

XI

KẾ TOÁN

Kế toán quản trị

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

18

XI

KẾ TOÁN

Kiểm toán BCTC

08/07/2020

8h00

Tự luận

 

19

XI

KẾ TOÁN

Phân tích HĐKD

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

20

XI

KẾ TOÁN

TOEIC 1

13/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

21

XI

QTKD

Văn hóa kinh doanh

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

22

XI

QTKD

TOEIC 1

16/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

23

XI

TIẾNG ANH

Dịch TATM 2

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

24

XI

TIẾNG ANH

KN nghe – nói 5

08/07/2020

7h30

Nghe – Vấn đáp

 

25

XI

TIẾNG ANH

KN đọc – viết 5

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

26

XI

TIẾNG ANH

Dịch TA tổng quát 2

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

27

XI

TIẾNG ANH

Văn hóa văn minh Anh Mỹ

15/07/2020

8h00

Tự luận

 

28

XI

TIẾNG ANH

Văn học Anh Mỹ

17/07/2020

8h00

Tự luận

 

29

XI

C.NGHỆ TT

TOEIC 1

13/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

30

XI

LUẬT KT

Logic học

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

31

XI

LUẬT KT

TOEIC 1

15/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

32

XI

LUẬT KT

Thực hành pháp luật

17/07/2020

8h00

Tự luận

 

33

XI

DƯỢC

Hóa dược 2

6,7/07/2020

Cả ngày

Vấn đáp

 

34

XI

DƯỢC

Bào chế 1

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

35

XI

DƯỢC

Dược liệu 2

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

36

XI

DƯỢC

Dược lý

16/07/2020

8h00

Tự luận

 

37

XI

ĐD

Điều dưỡng bệnh TN1

15/07/2020

8h00

Tự luận

 

38

XI

ĐD

Điều dưỡng HSCC1

17/07/2020

8h00

Tự luận

 

39

XI

TCNH

NV NHTM1

07/07/2020

8h00

Tự luận

 

40

XI

TCNH

KT ngân hàng

09/07/2020

8h00

Tự luận

 

41

XI

TCNH

TT tài chính

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

42

XI

TCNH

TOEIC 1

15/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

43

XI

XÂY DỰNG

Cơ học đất

07/07/2020

8h00

Tự luận

 

44

XI

XÂY DỰNG

TOEIC 1

09/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

45

XI

XÂY DỰNG

Kết cấu BTCT

13/07/2020

8h00

Tự luận

 

46

XI

XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng

14/07/2020

8h00

Tự luận

Ghép K12

47

XI

XÂY DỰNG

Kiến trúc 2

15/07/2020

8h00

Tự luận

 

48

XI

XÂY DỰNG

TOEIC 1

07/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

49

XI

QHCC

TOEIC 1

07/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

50

XII

KẾ TOÁN

Kinh tế vĩ mô

02/07/2020

8h00

Tự luận

 

51

XII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P4

07/07/2020

7h30

TNM

 

52

XII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P4

08/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

53

XII

QTKD

Tiếng Anh P4

02/07/2020

7h30

TNM

 

54

XII

QTKD

Tiếng Anh P4

03/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

55

XII

QTKD

Kinh tế vĩ mô

07/07/2020

8h00

Tự luận

 

56

XII

QTKD

Quản trị tài chính DN

09/07/2020

8h00

Tự luận

 

57

XII

TIẾNG ANH

KN Nghe – Nói 3

07/07/2020

7h30

Nghe – Vấn đáp

 

58

XII

TIẾNG ANH

KN Đọc – Viết 3

09/07/2020

8h00

Tự luận

 

59

XII

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 2

14/07/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

60

XII

TIẾNG ANH

Tiếng Anh TM 1

16/07/2020

8h00

Tự luận

 

61

XII

CNTT

Tiếng Anh P4

07/07/2020

13h30

TNM

 

62

XII

CNTT

Tiếng Anh P4

09/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

63

XII

TCNH

Kế toán tài chính

07/07/2020

14h00

Tự luận

 

64

XII

TCNH

Kinh tế lượng

09/07/2020

14h00

Tự luận

 

65

XII

TCNH

Tài chính doanh nghiệp

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

66

XII

TCNH

Tiếng Anh P4

14/07/2020

13h30

TNM

 

67

XII

TCNH

Tiếng Anh P4

16/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

68

XII

QTDL

Tiếng Anh P4

14/07/2020

13h30

TNM

 

69

XII

QTDL

Tiếng Anh P4

16/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

70

XII

XÂY DỰNG

Trắc địa

07/07/2020

14h00

Tự luận

 

71

XII

XÂY DỰNG

Sức bền vật liệu 2

09/07/2020

14h00

Tự luận

 

72

XII

XÂY DỰNG

Xác suất thống kê

11/07/2020

14h00

Tự luận

 

73

XII

XÂY DỰNG

Vật liệu xây dựng

14/07/2020

14h00

Tự luận

 

74

XII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P4

16/07/2020

13h30

TNM

 

75

XII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P4

17/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

76

XII

KTR

Kết cấu công trình

06/07/2020

14h00

Tự luận

 

77

XII

KTR

Kiến trúc nhà công cộng

08/07/2020

14h00

Tự luận

 

78

XII

KTR

Cấu tạo kiến trúc 1

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

79

XII

KTR

Trắc địa

14/07/2020

14h00

Tự luận

 

80

XII

KTR

Tiếng Anh P4

16/07/2020

13h30

TNM

 

81

XII

KTR

Tiếng Anh P4

17/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

82

XII

TIẾNG TRUNG

KN Nghe – Nói 3

30/06/2020

14h00

Tự luận+TNG

 

83

XII

TIẾNG TRUNG

KN Đọc – Viết 3

02/07/2020

14h00

Tự luận+TNG

 

84

XII

TIẾNG TRUNG

Ngôn ngữ học đối chiếu

03/07/2020

14h00

Tự luận

 

85

XII

TIẾNG TRUNG

Khẩu ngữ 2

06/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

86

XII

TIẾNG TRUNG

Khẩu ngữ 3

08/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

87

XII

TIẾNG TRUNG

Ngoại ngữ 2 P3

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

88

XII

LUẠT

Luật so sánh

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

89

XII

LUẠT

Tiếng Anh P4

14/07/2020

13h30

TNM

 

90

XII

LUẠT

Tiếng Anh P4

16/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

91

XII

ĐIỀU DƯỠNG

ĐD cơ sở 1

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

92

XII

ĐIỀU DƯỠNG

ĐD cơ sở 2

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

93

XII

ĐIỀU DƯỠNG

Tiếng Anh CN

14/07/2020

8h00

Tự luận

 

94

XII

ĐIỀU DƯỠNG

Tiếng Anh CN

16/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

95

XII

QHCC

Tiếng Anh P4

06/07/2020

13h30

TNM

 

96

XII

QHCC

Tiếng Anh P4

07/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

97

XII

DƯỢC

Hóa lý

06/7/2020

9h30

Tự luận

 

98

XII

DƯỢC

Hóa phân tích 2

10/7/2020

9h30

Tự luận

 

99

XII

DƯỢC

Tiếng Anh 4

13/7/2020

7h30

TNM

 

100

XII

DƯỢC

Tiếng Anh 4

14/7/2020

7h30

Vấn đáp

 

101

XII

DƯỢC

Hóa sinh

16/7/2020

10h00

Tự luận

 

102

XIII

CNTT

Giải tích 2 P2

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

103

XIII

CNTT

Cơ sở lập trình

08/07/2020

8h00

Tự luận

 

104

XIII

CNTT

Triết

10/07/2020

7h30

TNM

 

105

XIII

CNTT

Tiếng Anh P2

14/07/2020

7h30

TNM

 

106

XIII

CNTT

Tiếng Anh P2

15/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

107

XIII

LUẬT

Luật dân sự 2

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

108

XIII

LUẬT

Tiếng Anh P2

13/07/2020

7h30

TNM

 

109

XIII

LUẬT

Tiếng Anh P2

14/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

110

XIII

TCNH

Kinh tế vĩ mô

06/07/2020

8h00

Tự luận

 

111

XIII

TCNH

Triết

08/07/2020

07h30

TNM

 

112

XIII

TCNH

NLTK kinh tế

10/07/2020

8h00

Tự luận

 

113

XIII

TCNH

LT tài chính

14/07/2020

8h00

Tự luận

 

114

XIII

TCNH

Tiếng Anh P2

15/07/2020

7h30

TNM

 

115

XIII

TCNH

Tiếng Anh P2

16/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

116

XIII

KẾ TOÁN

Tin học đại cương

06/07/2020

7h30

Máy

 

117

XIII

KẾ TOÁN

Triết

08/07/2020

7h30

TNM

 

118

XIII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P2

15/07/2020

7h30

TNM

 

119

XIII

KẾ TOÁN

Tiếng Anh P2

16/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

120

XIII

QTKD

Xác suất thống kê

07/07/2020

14h00

Tự luận

 

121

XIII

QTKD

Triết

09/07/2020

13h30

TNM

 

122

XIII

QTKD

Tiếng Anh P2

15/07/2020

13h30

TNM

 

123

XIII

QTKD

Tiếng Anh P2

16/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

124

XIII

QTDL

Xác suất thống kê

07/07/2020

14h00

Tự luận

Lớp 4,5

125

XIII

QTDL

Tin học đại cương

09/07/2020

07h30

Máy

 

126

XIII

QTDL

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

11/07/2020

13h30

Máy

Thi cùng QTDL11, QTDL1203

127

XIII

QTDL

Tài nguyên du lịch

13/07/2020

14h00

Tự luận

 

128

XIII

QTDL

Tiếng Anh P2

16/07/2020

07h30

TNM

 

129

XIII

QTDL

Tiếng Anh P2

17/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

130

XIII

TIẾNG ANH

Tiếng Trung Quốc 1

07/07/2020

14h00

Tự luận+TNG

 

131

XIII

TIẾNG ANH

KN Đọc – Viết 1

09/07/2020

14h00

Tự luận

 

132

XIII

TIẾNG ANH

KN Nghe – Nói 1

13/07/2020

13h30

Nghe- Vấn đáp

 

133

XIII

TIẾNG ANH

Triết

16/07/2020

13h30

TNM

 

134

XIII

TIẾNG TRUNG

Triết

06/07/2020

7h30

TNM

 

135

XIII

TIẾNG TRUNG

Tiếng TQ tổng hợp

08/07/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

136

XIII

TIẾNG TRUNG

KN Đọc – Viết 2

10/07/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

137

XIII

TIẾNG TRUNG

KN Nghe – Nói 2

13/07/2020

8h00

Tự luận+TNG

 

138

XIII

TIẾNG TRUNG

Khẩu ngữ 2

15/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

139

XIII

TIẾNG TRUNG

TH văn bản Tiếng Việt

17/07/2020

8h00

Tự luận

 

140

XIII

QHCC

Tin học đại cương

10/07/2020

7h30

Máy

 

141

XIII

QHCC

Tiếng Anh P2

13/07/2020

7h30

TNM

 

142

XIII

QHCC

Tiếng Anh P2

15/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

143

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Tiếng Anh P2

06/07/2020

13h30

TNM

 

144

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Tiếng Anh P2

08/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

145

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Giải phẫu

10/07/2020

14h00

Tự luận

 

146

XIII

ĐIỀU DƯỠNG

Sinh lý học

13/07/2020

14h00

Tự luận

 

147

XIII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P2

06/07/2020

13h30

TNM

 

148

XIII

XÂY DỰNG

Tiếng Anh P2

07/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

149

XIII

XÂY DỰNG

Cơ học cơ sở 1

09/07/2020

14h00

Tự luận

 

150

XIII

XÂY DỰNG

Giải tích 1

14/07/2020

14h00

Tự luận

 

151

XIII

XÂY DỰNG

Vẽ kỹ thuật 1

16/07/2020

14h00

Tự luận

 

152

XIII

KTRÚC

Tiếng Anh P2

06/07/2020

13h30

TNM

 

153

XIII

KTRÚC

Tiếng Anh P2

07/07/2020

13h30

Vấn đáp

 

154

XIII

KTRÚC

Vẽ kỹ thuật

10/07/2020

13h30

Máy

 

155

XIII

KTRÚC

Giải tích 1

14/07/2020

14h00

Tự luận

 

156

XIII

KTRÚC

Kiến trúc nhà ở

15/07/2020

14h00

Tự luận

 

157

XIII

DƯỢC

Tiếng Anh 2

06/07/2020

7h30

TNM

 

158

XIII

DƯỢC

Tiếng Anh 2

07/07/2020

7h30

Vấn đáp

 

159

XIII

DƯỢC

Thực vật

09,10/7/2020

Cả ngày

Vấn đáp

 

160

XIII

DƯỢC

Hóa ĐC Vô cơ

16/7/2020

15h30

Tự luận

 

 

 

Nơi gửi:

 • Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
 • Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
 • Các khoa (Để thực hiện)
 • PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
 • Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
 • Phòng Tài vụ (Để biết)
 • Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
 • Lưu ĐT, HCQT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

  Lương Cao Đông