12/12/2018

4588

Điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018

Theo Điều 31 mục 2 của Luật BHXH quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:
Theo Điều 31 mục 2 của Luật BHXH  quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:
                                                   
Điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Theo Điều 31 mục 2 của Luật BHXH  quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con
Đối với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Trong trường hợp người lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở nên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Ví dụ: Chị A sinh con vào ngày 10/9/2018 và tháng 9/2018 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018. Nếu trong thời gian này chị A đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định

Như vậy 12 tháng trước khi sinh con được tính như sau:

+ Nếu sinh con, hoặc nhận nuôi con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Nếu sinh con, hoặc nhận nuôi con từ ngày 15 trở đi của tháng , thì tháng sinh con đó được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 


Ảnh minh họa

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Theo Điều 34 mục 2 của luật BHXH quy đinh thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:
 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.
 • Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản như sau:
+ 5 ngày làm việc.
+ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
+ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi.
+ 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật.

Lưu ý: thời gian lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Những khoản tiền lao động nữ nhận được sau khi sinh con

Lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng những khoản tiển như sau:

Thứ nhất: Tiền trợ cấp thai sản

Theo Điều 38 luật BHXH 2014, NĐ 78/2018/NĐ-CP quy định lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Từ ngày 1/7/2018 mức lương cơ sở là  1.390.000 đồng/tháng, như vậy mức trợ cấp thai sản là 2.780.000 đồng/tháng.

Thứ hai: Tiền hưởng chế độ thai sản

Theo Điều 39 mục 2 của luật BHXH và Điều 12 TT59/2015/TT-BLDTBXH quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn
Ví dụ: Chị B làm việc tại công ty X sinh con vào 16/4/2018 có quá trình đóng BHXH như sau:
 • Từ tháng 11/2017 – tháng 12/2017 đóng BHXH với mức lương 4.012.500
 • Từ tháng 01/2018 – tháng 04/2018 đóng BHXH với mức lương 4.258.600
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề được tính như sau:
 
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng      liền kề trước khi nghỉ việc  
 
=
 
( 2 x 4.012.500)+(4 x 4.258.600)
 
 
= 4.176.567 (đồng/tháng)
                          
                         6

Vậy tiền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ trong 6 thàng  là: 4.176.567 x 6 = 25.059.402 đồng.

Ví dụ: Chị C làm việc tại công ty X sinh con vào 10/9/2018. Chị C thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bện. Quá trình đóng BHXH như sau:
 • Từ tháng 11/2017 – tháng 12/2017 đóng BHXH với mức lương 7.000.000
 • Từ tháng 01/2018 – tháng 04/2018 đóng BHXH với mức lương 8.000.000
 • Từ tháng 05/2018 – tháng 08/2018 nghỉ dưỡng thai, không đóng BHXH
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề được tính như sau:
 
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc  
=
(2*7.000.000)+(4*8.000.000)
 

                      6
 
= 7.666.667 (đồng/tháng)
 
Vậy tiền hưởng chế độ thai sản của lao động nữ trong 6 thàng  là: 7.666.667 x 6 = 46.000.002 đồng.

Thứ ba: Tiền dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 luật BHXH, NĐ78/2018/NĐ-CP quy định, lao động nữ sau khi sinh con mà trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức. Tối đa là 10 ngày đối với lao động nữ sinh đôi, 7 ngày sinh mổ, 5 ngày đối với trường hợp khác.
Khi nghỉ dưỡng sức sau sinh, lao động nữ được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở 1.390.000 đồng.

Ví dụ: Chị D làm việc tại công ty Y, sau khi nghỉ hết 6 tháng sau sinh chị đi làm việc, trong 30 ngày làm việc đầu tiên, chị phải nghỉ dưỡng sức 7 ngày. Vậy trong 7 ngày nghỉ chị được hưởng tiền dưỡng sức sau sinh là: 30% x 1.390.000 x 7 = 2.919.000 đồng.

 
Ths.Trần Thị Thùy – Giáo viên khoa Kế toán