10/09/2020

260

Danh mục bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước và quốc tế

I. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Năm 2019

1. Innovative Work Behavior in Research Oriented Privite University in Vietnam; International Journal off Innovation, Creativity and Change; Le Dac Son.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. The impact of intellectual property protections on predictability of foreign direct investment in Vietnam; Journal of Global Merit Management; Le Dac Son.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Education Mobile Apps for Negotiation: Evaluation and Design Criteria for Curriculum Designers and Developers; Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE); Nguyen Viet Anh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

Năm 2020

1. The implementation of outcome-based education: Evidence from master program in economic management at Hanoi universities; Management Science Letters; Phan Trong Phuc.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. Quality Framework of Higher Education in Vietnam, Malaysia and Nigeria, Higher Education Studies, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Quality Education Accreditation of the United States and Vietnam's Management Model, Review of European Studies, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

4. A review of issues of quality assurance and quality accreditation for higher education institutions and the situation in Vietnam, Accreditation and Quality Assurance, Nguyen Duc Hanh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

5. Delivery of erlotinib for enhanced cancer treatment: An update review on particulate systems; Journal of Drug Delivery Science and Technology; Duy Hieu Truong, Vu Khanh Hoa Le, Tung Thanh Pham, Anh Hoang Dao, Thi Phuong Dung Pham, Tuan Hiep Tran.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

II. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

Năm 2020

1. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế kiểm soát của chính quyền trung ương đối với chính quyền địa phương trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay; Nhà Nước và Pháp Luật; Bùi Xuân Đức.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

2. Liên minh Châu Âu năm 2019: Nỗ lực vượt khủng hoảng, trì trệ, hướng đến cải cách, phát triển; Nghiên cứu Châu Âu; Đinh Công Tuấn và Đinh Công Hoàng.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

3. Việt Nam trong chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Trung Quốc; Châu Mỹ ngày nay; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

4. Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga 70 năm: Thành tựu và triển vọng; Quan hệ quốc phòng; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

5. Những cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hvctcand.edu.vn; Đinh Công Tuấn.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

6. Về hợp đồng lao động vô hiệu theo Bộ luật Lao động 2019; Luật sư Việt Nam;  Đỗ Gia Thư.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

7. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp ở bậc đại học; vtr.org.vn; Trần Sỹ Nguyên.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

8. Khoa Du lịch - Trường Đại học Đại Nam 5 năm tiên phong đổi mới; Du lịch Việt Nam; Trần Sỹ Nguyên.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

9. Thuật ngữ "công chứng" trong khoa học và pháp luật hiện hành; Luật sư Việt Nam; Nguyễn Quang Vỹ.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

10. Văn phòng công chứng theo pháp luật hiện hành - Một số vấn đề cần hoàn thiện; Giáo dục và xã hội; Nguyễn Quang Vỹ.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

11. Thực trạng một số nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo ngành Du lịch của trường Đại học Đại Nam; Công thương; Trần Sỹ Nguyên, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Dương.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

12. Chất lượng chương trình đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Du lịch tại trường Đại học Đại Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Trần Sỹ Nguyên, Phạm Thị Dung, Phạm Văn Minh.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

13. Thực trạng một số nhân tố tác động đến hiệu quả công việc của nhân viên nhà hàng ở Hà Nội; Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Dương Minh Tú.

>>> Xem chi tiết Tại đây.

14. Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người lao động; Công Thương; Dương Minh Tú.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

15. Hiệu quả công việc của nhân viên dịch vụ: Nghiên cứu điển hình tại một số nhà hàng trên địa bàn Hà Nội; Công Thương; Dương Minh Tú.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

16. Nghiên cứu cải thiện hiệu suất chiết xuất rutin từ nụ hoa hòe bằng biến đổi cơ hóa học; Dược học; Trần Trọng Biên, Vũ Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

17. Xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC định lượng đồng thời Cafein và EGCG trong lá chè xanh; Dược liệu; Trần Trọng Biên, Vũ Văn Tuấn, Nghiêm Thị Minh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

18. Một số giải pháp phát triển hàng mây, tre đan xuất khẩu của Việt Nam; Châu Mỹ ngày nay; Nguyễn Việt Anh.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

19. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Đại Nam; Tạp chí Giáo dục;  Phạm Thị Thu Hiền.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

20. Định lượng Fexofenadin trong viên nén bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao; Dược liệu; Vũ Văn Tuấn
Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Văn Bạch, Phan Vũ Thu Hà.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

21. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kế toán tài chính ở Trường Đại học Đại  Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; Kinh tế - Dự báo; Lê Thế Anh, Nguyễn Thị Thùy, Hàn Thị Thùy Linh, Vũ Thị Mai Nhi.

>>> Xem thêm chi tiết Tại đây.

Tiếp tục cập nhật