11/10/2018

16334

Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị: TS. LÊ ĐẮC SƠN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1957
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Tiến sĩ – Quản lý cấp cao
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ĐỖ QUÂN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: ĐOÀN HỒNG NAM
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐẮC LÂM
 • Giai đoạn                               : 2010 - Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1985
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: PHAN NGỌC HIẾU
 
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1975
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐÌNH ĐẠO
 
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1953
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LƯƠNG CAO ĐÔNG
 • Giai đoạn                               : 2019
 • Ngày tháng năm sinh            : 1963
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao