17/07/2020

2904

Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

A. CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ ngày 3/3/2010 hoạt động theo Quyết định số 17/QĐ – ĐN – HĐQT do Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đại Nam ký ban hành,

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị - Hiệu Trưởng về công tác khảo thí; Công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường,

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động công tác khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác khảo thí.

- Tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu trong việc phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí;

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành các văn bản về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Trường Đại học Đại Nam.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị trong Trường.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo của Trường.

- Làm đề thi hết học phần từ ngân hàng đề, nhân đề thi, bảo mật đề thi theo quy trình để thực hiện.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa đào tạo, các Ban chuyên môn tổ chức các kỳ thi: kiểm tra từ khâu ra đề, nhân đề thi, điều hành công tác coi  thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi theo quy định.

- Nghiên cứu, cập nhật và đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Khảo thí theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập.

- Thẩm định tính chính xác của việc hấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;

- Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa, tổ chức thi và chấm thi kết thúc các môn học và lưu trữ kết quả thi.

2. Công tác đảm bảo chất lượng.

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục của Nhà trường phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của Nhà trường.

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu xây dựng chính sách, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Xây dựng và triển khai việc tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục      - Đào tạo và của Trường Đại học Đại Nam.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong trường.

- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đào tạo (khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường…) là đầu mối tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các đơn vị trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi kiểm tra và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường Đại học Đại Nam.

- Phối hợp với các khoa chuyên ngành, theo dõi, giám sát việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, báo cáo Ban Giám hiệu. 

- Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục; công bố công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và đào tạo, của cơ sở giáo dục và phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu phân công.

Đội ngũ cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

STT

Ảnh

Họ và tên

Giới tính

Học vị

Chức vụ

Công việc

1

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/qam6lzjwmjh8zysbqt6720200717032002_thump.jpg

Nguyễn Việt Anh

Nam

TS

Trưởng phòng

Phụ trách chung

2

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/avmspcjgeoxguf2r816k20200717032100_thump.jpg

Lê Đắc Nam

Nam

ThS

Phó trưởng phòng

Phụ trách công nghệ

3

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/3qya9ukexcefxwvw5ioy20200717032130_thump.png

Phùng Thị Hải Yến

Nữ

ThS

Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác khảo thí và ĐBCL

4

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/lwy9f5l3kuf7mwqmarts20200717032204_thump.jpg

Ngô Ngọc Giang

Nam

ThS

Phó trưởng phòng

Phụ trách công tác khảo thí và ĐBCL

5

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/t38byu1t3ouqjupop6um20200717032236_thump.jpg

Nguyễn Đình Điện

Nam

ThS

Chuyên viên

Phụ trách mảng khảo sát

6

Description: http://dainam.edu.vn/uploads/images/g3cpfmf7tn0a6wr2mqb420200717032310_thump.jpg

Nguyễn Hữu Tuyên

Nam

Kỹ sư

Chuyên viên

Phụ trách công tác khảo thí và ĐBCL trên cơ sở Phú Lãm

2. Điện thoại liên hệ:

Tel: 0435577799 số máy lẻ  421

Mail: ktdbcl@dainam.edu.vn