10/08/2017

12311

Chiến lược Phát triển Trường Đại học Đại Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Đại học Đại Nam cung cấp kiến thức để mọi người phát triển toàn diện thích ứng với yêu cầu của xã hội. Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học tận tụy cống hiến vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số:  1646 /QĐ-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày   10   tháng  8   năm 2017

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

I. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.1 Sứ mệnh

Đại học Đại Nam cung cấp kiến thức để mọi người phát triển toàn diện thích ứng với yêu cầu của xã hộiLãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người học, cựu người học tận tụy cống hiến vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

1.2 Tầm nhìn

Trường Đại học Đại Nam là trường đại học cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành nghề với trục đào tạo cốt lõi là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhà trường phát triển theo định hướng ứng dụng, đến năm 2025 trường Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ được xã hội tín nhiệm về đào tạo chất lượng cao, gắn liền với thực tiễn cuộc sống và có những thành tựu quan trọng trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

1.3 Văn hóa

1.3.1 Triết lý giáo dục

- “Học để thay đổi”

Xã hội vận động và thay đổi không ngừng dưới sự tác động mạnh mẽ của tri thức. Khoa học công nghệ đang phát triển cực kì nhanh chóng đòi hỏi mỗi người phải liên tục học tập để thích ứng vì cuộc sống mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Học mọi lúc, học mọi nơi để có đủ kiến thức thay đổi tư duy, thay đổi cách làm việc, thay đổi cuộc đời.

- “Tích lũy niềm tin”

Tích lũy niềm tin của xã hội thông qua chất lượng và hiệu quả, tận tụy và cống hiến.

- “Liên tục phát triển”: Trường Đại học Đại Nam lớn lên từng ngày

- “Đại học Đại Nam - ngôi nhà chung”

Mỗi người vì mọi người – mọi người vì mỗi người là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của từng thành viên nhà trường. Khẩu hiệu lương tâm của cán bộ, giảng viên là: Việc gì làm hại đến người học dù là nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; Việc gì tốt nhất đem lại cho ngươì học thì hết lòng, hết sức.

- “Tiết kiệm”

Tiết kiệm là chính sách quản lý xuyên suốt của nhà trường. Tiết kiệm gắn chặt với hiệu quả và chất lượng.

- “Gắn kết cộng đồng”: Thông qua các hoạt động thường niên : “Cháo ấm”, “Đông ấm yêu thương”, “Tấm bánh nghĩa tình”, “Hiến máu nhân đạo”.

- “Bảo vệ môi trường”: Lớp học xanh – Giảng đường xanh - Trường học xanh

1.3.2. Giá trị cốt lõi: Chất lượng – Minh bạch – Hiệu quả

- Chất lượng & hiệu quả:  chất lượng đào tạo tốt nhất phù hợp với chi phí đóng góp của người học.

- Tận tụy & Cống hiến: Tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Đại học Đại Nam.

- Chính trực & tôn trọng: Trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật.

- Tài năng cá nhân- trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể.

- Kế thừa & sáng tạo: Đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống.

Đại học Đại Nam

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường

1.4. Chính sách đảm bảo chất lượng

Nhà trường lấy đảm bảo chất lượng giáo dục là vấn đề then chốt, có ý nghĩa sống còn và là mối quan tâm hàng đầu trong Chiến lược phát triển nhà trường; là phương châm hành động, là tư tưởng chủ đạo trong hoạch định chiến lược, kế hoạch hành động của toàn Trường, của từng cán bộ, giảng viên.

Nhà trường cam kết cung cấp các chương trình đào tạo đại học, sau đại học có chất lượng và hệ thống phục vụ đào tạo có chất lượng; các sản phẩm nghiên cứu khoa học bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chuyển giao có hiệu quả phục vụ cho hoạt động đào tạo và phục vụ xã hội.

Nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục được ưu tiên lồng ghép xuyên suốt trong mọi hoạt động của Nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch công tác, cải tiến chất lượng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình cải tiến chất lượng của các đơn vị được thực hiện trên cơ sở quy định tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước nghiên cứu và có lộ trình áp dụng thí điểm, áp dụng đại trà các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của khu vực ASEAN.

Nguyên lý đảm bảo chất lượng giáo dục là cải tiến thường xuyên, liên tục, cập nhật trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khuyến khích và tiếp nhận mọi sáng kiến cải tiến chất lượng giáo dục.

Nguồn thông tin phản hồi từ toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng là cơ sở quan trọng nhất cho việc cải tiến chất lượng chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên và các dịch vụ hỗ trợ đào tạo của Trường.

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

2.1 Mục tiêu chung

Trường ĐHĐN xác định mục tiêu đào tạo định hướng ứng dụng nghề nghiệp ở những lĩnh vực: Kinh tế; Kỹ thuật – Công nghệ; Khoa học Xã hội – Nhân văn, Sức khỏe và Ngoại ngữ.

2.2 Các mục tiêu cụ thể

- Chất lượng kiến thức, chuyên môn, kĩ năng… và phẩm chất đạo đức của người học (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) khi tốt nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp…

- Các công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học – công nghệ đạt trình độ quốc gia và từng bước tiệm cận đến trình độ quốc tế, có khả năng ứng dụng và triển khai, có tính hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội, làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao.

- Đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc gia, làm nền tảng cho sự phát triển của Nhà trường.

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Mô hình đại học theo định hướng ứng dụng đa lĩnh vực, có cơ cấu hợp lí về ngoại ngữ và các lĩnh vực liên ngành khác đạt chuẩn quốc gia; tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội cao; liên kết chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

- Các nguồn lực tài chính được phát triển trên cơ sở tự chủ tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn thu; đa dạng hóa nguồn tài chính thông qua tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

2.3 Các chỉ tiêu chính

2.3.1 Đào tạo

- Đến năm 2025 Nhà trường mở mới từ 3 đến 5 ngành đào tạo Đại học, từ 2 đến 3 ngành đào tạo Thạc sỹ và 2 ngành đào tạo Tiến sỹ.

- Quy mô đào tạo của Nhà trường đến năm 2025 là 10.000 người học, trong đó 1.000 học viên sau đại học.

- Phương thức đào tạo kết hợp đào tạo tập trung và đào tạo Elearning. Đến năm 2025 đạt 100% các môn học có bài giảng và tài liệu học tập Elearning.

- Phát triển hệ thống tài nguyên giáo dục mở;

- Đến năm 2025 phấn đấu 100% người học ra trường có việc làm và trong số người học có việc làm tỷ lệ 70% làm đúng chuyên ngành đào tạo.

2.3.2  Nghiên cứu khoa học và công nghệ

Nhà trường đặc biệt tập trung vào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đảm bảo chất lượng của các hội nghị khoa học, chú ý đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hội thảo chuyên ngành hẹp (cấp quốc gia và quốc tế). đến năm 2025: - 100% giảng viên cơ hữu tham gia NCKH, 50% giảng viên thạc sĩ và 100 % giảng viên tiến sĩ có ít nhất 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành/năm hoặc có báo cáo trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia (hoặc quốc tế) và phấn đấu có bài đăng trong các tạp chí quốc tế.

Mỗi năm công bố 1 cuốn sách chuyên khảo và tổ chức 1-2 hội thảo, hội nghị khoa học quốc gia/quốc tế.

Thực hiện thường xuyên việc công bố các kết quả NCKH trên website của Trường và đây là nguồn tham khảo hữu ích phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Thành lập và hoạt động hiệu quả nhóm nghiên cứu chuyên sâu. Xây dựng và phát triển được từ 1 đến 2 nhóm nghiên cứu mạnh.

Một số chỉ tiêu NCKH khác:

– Đề tài NCKH cấp Trường: 30 đề tài/năm

– Đề tài NCKH cấp Nhà nước: 01 đề tài/năm

– Tăng tỉ lệ cán bộ cơ hữu tham gia hoạt động KHCN/đề tài: 08 CBGD/đề tài

– Tăng tỉ lệ kinh phí cho hoạt động KHCN/CBGD đạt 10.000.000 đồng/CBGD.

Phấn đấu hàng năm tăng khoảng 5%

2.3.3Phát triển đội ngũ cán bộ

Phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là về chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kĩ năng đạt chuẩn quốc tế.

Số cán bộ giảng dạy chiếm 75% tổng số cán bộ và ở mức tỉ lệ 20 sinh viên/CBGD. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ SĐH là 80-90%. Tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên hiện đạt 30%, phải đạt 45% vào năm 2025 và trên 70% vào năm 2030. Tỉ lệ cán bộ có học hàm GS, PGS đạt 30 – 35% trên tổng số tiến sĩ vào năm vào năm 2030.

Mỗi năm có 35-40 lượt giảng viên và các nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐHNN.

100% cán bộ quản lí được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực quản lí theo các tiêu chuẩn quản trị đại học tiên tiến, tối thiểu 25% cán bộ quản lí hành chính sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.

2.3.4 Đảm bảo chất lượng

Đến năm 2020, trường đại học ĐH ĐN có hệ thống ĐBCL bên trong đạt tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Đến năm 2025 trường đại học ĐH ĐN được KĐCL theo định hướng tiêu chuẩn chất lượng của Asean University Network (AUN); đến năm 2030 trường đại ĐH ĐN được KĐCL hoàn toàn theo quy trình và đạt tiêu chuẩn của AUN;

Đến năm 2020 có ít nhất 10% các chương trình đào tạo của ĐH ĐN được tự đánh giá và/hoặc KĐCL theo tiêu chuẩn của quốc gia; 10% các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược có đủ điều kiện theo quy định của AUN được kiểm định theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN trước năm 2030.

2.3.5 Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao

Trong thời điểm hiện tại nhà trường sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở của Trường tại số 1 Phố Xốm, Hà Đông. Khai thác cơ sở của Nhà trường tại khu vực 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân làm Hiệu bộ và đào tạo Sau Đại học; Văn bẳng 2, đào tạo ngắn hạn. Có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt, phục vụ cho việc đào tạo và NCKH, mỗi cán bộ và sinh viên đều có một tài khoản truy cập nội bộ.

Đến 2025 hoàn thành việc xây dựng thêm 4 tòa nhà lớn tại quần thể ĐHĐN tại Phố Xốm, Quận Hà Đông Hà nội gồm : Tòa nhà Hiệu bộ và giảng đường 15 tầng; tòa nhà thư viện, hội trường và giảng đường 9 tầng; tòa nhà ký túc xá sinh viên 15 tầng. Tòa nhà 9 tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, thực hành, thí nghiệm và chuyển giao công nghệ cho khối ngành khoa học sức khỏe. Các tòa nhà xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được trang bị hệ thống sử dụng và quản lý hiện đại phù hợp thực tế.

Đến 2030 Xây dựng xong toàn bộ Quần thể Đai Học Đại nam tại số 1, phố Xốm, quận Hà Đông theo thiết kế được phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội.

2.3.6 Tạo được nguồn lực tài chính bền vững

Tạo được nguồn lực tài chính bền vững đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng, phát triển và tạo dựng uy tín với xã hội.

2.3.7 Phục vụ cộng đồng

Trường Đại học Đại Nam chú trọng phục vụ cộng đồng với những chỉ tiêu:

- 80% GV tham gia ít nhất 2 hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong một năm học

- 80% SV tham gia ít nhất 2 hoạt động đóng góp cộng đồng trong một năm học

III. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lí

Quy hoạch đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2020 và 2030 về chất lượng và quy mô. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ và áp dụng các chính sách hỗ trợ cán bộ đi đào tạo, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ thông qua việc tạo các công việc có thu nhập cao, cải thiện môi trường làm việc thân thiện, áp dụng các chính sách mang lại cơ hội phát triển và cống hiến cho đội ngũ.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo

Tập trung đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Xây dựng kịp thời và thực hiện các chương trình đào tạo mới theo hướng bằng kép và ngành kép. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các chương trình đào tạo hiện có. Đổi mới, cập nhật giáo trình, nguồn học liệu, sử dụng CNTT trong giảng dạy. Thực hiện việc điều chỉnh về cơ bản các chương trình đào tạo, hoàn thành trước tháng 6/2020, kèm theo những thay đổi về phương pháp tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, cung cấp nguồn học liệu cho người học.

Thực hiện vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho toàn trường,

Duy trì quy mô đào tạo SĐH hiện đang thực hiện tại Hà Nội để nâng cao chất lượng theo đường hướng tăng cường ứng dụng thực tế. Đổi mới các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực quản lí theo chuẩn quốc gia. Tăng cường hợp tác đào tạo SĐH với các trường đại học nước ngoài.

Trường tích cực tham gia các dự án đào tạo ĐH và SĐH, bồi dưỡng giáo viên, ứng dụng CNTT trong giáo dục ngoại ngữ. Tham gia tích cực trong các dự án về kiểm định chất lượng, dự án giảng dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác NCKH

Tiếp tục từng bước hoàn thiện các khâu quản lí công tác khoa học – công nghệ của Nhà trường theo hướng có sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết hợp NCKH với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ của đội ngũ đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường. Đẩy mạnh hợp tác NCKH với các đơn vị ngoài Trường, trong nước và quốc tế, giữa các đơn vị trong Trường và giữa các cá nhân trong một đơn vị.

Đảm bảo mỗi đề tài NCKH phải có kết quả là một bài báo đăng trong các tạp chí chuyên ngành cấp quốc gia trở lên hay báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế.

Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chương trình bồi dưỡng cán bộ trẻ, chuyên sâu, cán bộ đầu ngành của Trường. Đồng thời, nâng cao một bước đáng kể trình độ chung của đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu.

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống học liệu mở phục vụ công tác đào tạo, NCKH và cung cấp dịch vụ cho xã hội. Xây dựng cơ sở học liệu điện tử. Cung cấp dịch vụ Internet cho CBVC và HSSV. Đẩy mạnh việc đưa lên mạng của Nhà trường toàn bộ các thông tin về hoạt động của Trường, nhất là các thông tin về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Chất lượng đào tạo làm nên "thương hiệu" của Trường ĐH Đại Nam

4. Nâng cao công tác đảm bảo chất lượng

Phát triển nguồn nhân lực hệ thống ĐBCL bên trong: Hoàn thiện mạng lưới ĐBCL trong ĐH ĐN; nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ĐBCL; tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa của ĐBCL trong việc thực hiện sứ mạng của ĐH ĐN nhằm tạo sự đồng thuận và thu hút tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng ở ĐH ĐN.

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế: Rà soát, quy hoạch các ngành đào tạo theo lộ trình KĐCL; ưu tiên KĐCL quốc tế và đối sánh các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược, các chương trình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; tự đánh giá chất lượng và đăng ký KĐCL chương trình theo chuẩn AUN; thực hiện đối sánh chương trình đào tạo theo các chỉ số ĐBCL cốt lõi của các đại học tiên tiến.

5. Quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Phương châm “Việc gì cần thì lớn mấy cũng chi, việc gì không cần thì một đồng cũng không lãng phí.”

Trong thời điểm hiện tại Nhà trường sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở của Trường tại số 1 Phố Xốm, Hà Đông

6. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế

Đổi mới công tác quản lí theo hướng có sản phẩm đầu ra cụ thể. Thiết lập các mối quan hệ đào tạo và NCKH liên kết với các đối tác nước ngoài, các chương trình trao đổi sinh viên, học sinh và các học giả.

Tăng cường các đầu mối quan hệ hợp tác quốc tế mới để có được thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu sách vở và chất xám phục vụ công tác đào tạo và NCKH, tăng các chương trình giao lưu, trao đổi giảng viên và HSSV. Tìm nguồn tài trợ cũng như đối tác nghiên cứu về nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông. Khai thác mọi nguồn lực đảm bảo số lượng giáo viên nước ngoài giảng dạy tại Trường hàng năm. Chú trọng việc mời giáo sư thỉnh giảng ngắn hạn bằng kinh phí hỗ trợ của nước ngoài tham gia giảng dạy ở bậc SĐH.

Khai thác, huy động các nguồn tài trợ và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Phát huy hiệu quả của các chương trình hợp tác về NCKH, trao đổi với các trường đại học của các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài. Tích cực mở rộng khai thác nguồn tuyển sinh hiện có và mở rộng thêm các nguồn tuyển sinh khác bằng những phương thức mang tính cạnh tranh cao. Nâng dần số lượng học sinh nước ngoài học tại Trường.

Triển khai các chương trình trao đổi cán bộ ngắn hạn với Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Triển khai chương trình trao đổi học sinh và sinh viên trên tinh thần tự nguyện đóng góp của sinh viên với tất các các nước có ngôn ngữ đang dạy tại Trường.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm và được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Nhà trường, được phổ biến rộng rãi đến từng phòng, ban, trung tâm, khoa và các bộ môn trực thuộc trong toàn Trường.

Các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học của đơn vị mình trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ chung của Nhà trường và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN.

Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược (vào dịp tổ chức hội nghị CBVC và tổng kết năm học), trên cơ sở đó xác định, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu của Nhà trường trong năm học tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn.

Đến năm 2025 sẽ tổ chức đánh giá toàn diện Chiến lược của Nhà trường, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

 

CHỦ TỊCH HĐQT
  (Đã ký)

TS. Lê Đắc Sơn