(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi lần 2 môn điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý Mác-Lê Nin năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 15/05/2018
Lượt xem: 3.973

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 149 /TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––         

       Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 2 môn điều kiện tốt nghiệp TOEIC và Nguyên lý Mác-Lê Nin


Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng 

-   Căn cứ chương trình đào tạo 2017 – 2018

-  Căn cứ kế hoạch thực tập và tốt nghiệp hệ Đại học (Khóa 7): Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kiến trúc và Dược; Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh (Khóa 8).

- Căn cứ đề xuất của Ông trưởng khoa Ngoại ngữ và Trưởng khoa Lý luận chính trị

-  Căn cứ vào kết quả thi lần 1 và tình hình thực tế

Ban Giám hiệu thông báo lịch thi lần 2 học phần TOEIC và Nguyên lý Mác – Lê Nin cho sinh viên như sau:

1.      Đối tượng:

-           Các sinh viên hệ đại học không đạt chuẩn đầu ra TOEIC

+ Khối Kỹ thuật < 400 điểm

+ Khối Kinh tế và Quan hệ công chúng  < 450 điểm

+ Khối Tiếng Anh < 550 điểm

+ Khối Sức khỏe < 400 điểm

-           Các sinh viên có điểm Nguyên lý Mác-LênNin < 5.0

2.      Thời gian:

-           Nguyên lý Mác – Lê Nin: Ngày 25 tháng 05 năm 2018

-           TOEIC: Ngày 26 tháng 05 năm 2018

3.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng tiền thi lại vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sẽ không được dự thi.         
Danh sách cụ thể theo phòng thi, ca thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

 

 Nơi nhận:
-          Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)
-          Ban Giám hiệu (để báo cáo)
-          Như trên (để thực hiện)
-          Lưu PĐT, Văn phòng

 

    HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký)

TS. Lương Cao Đông

 

Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png