(024) 35577799
Tiếng Việt

Thông báo: Tổ chức thi lần 1 học phần Nguyên lý Mác-Lê Nin điều kiện tốt nghiệp - Hệ Đại học chính quy

Cập nhật: 18/02/2019
Lượt xem: 10.307

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 


               Số:11501/TB -ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

          Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

                  

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 1 môn Nguyên lý Mác-Lê Nin điều kiện tốt nghiệp

 

-          Căn cứ chương trình đào tạo 2018 – 2019.

-          Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp hệ Đại học khóa 8: Các ngành Xây dựng, Dược và khóa 9 các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh.

   Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chi tiết lần 1, học phần Nguyên lý Mác – Lê Nin điều kiện tốt nghiệp như sau:

1.      Ngày thi: 18 tháng 01 năm 2019

2.      Địa điểm: Cơ sở Phú Lãm – Hà Đông – Hà Nội.

3.      Lịch thi chi tiết

TT

NGÀNH

KHÓA

THỜI GIAN

SỐ LƯỢNG

PHÒNG

1

Công nghệ thông tin

9

13h30-15h00

58

306;307

2

Tiếng Anh thương mại

22

308

3

Luật kinh tế

120

309;501;502;503

4

Kế toán

73

504;505

5

Quản trị kinh doanh

51

601;602

6

Quan hệ công chúng

22

7

Tài chính – Ngân hàng

38

605

10

7

308

8

Dược học

8

15h10-16h40

383

306;307;308;309;501;

502;503;504;505;601;602

9

Xây dựng dân dụng & CN

30

605

       Danh sách cụ thể theo phòng thi, sinh viên xem tại Bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

      Lưu ý: Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên sẽ không được dự thi.

Nơi nhận:

{-   Ban Giám hiệu (để báo cáo);

{-   Như trên (để thực hiện);

{-   Lưu P.ĐT, P.HCQT.

T/L. HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký

                  

ThS. Phạm Văn Minh

 


Tin tức mới nhất

Xem tất cả
Xem tất cả
KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP
   
Copyright © 2015 Dainam.edu.vn
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
 
Kết nối
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
Untitled-_635779296109267799.png